Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Velferd og ulikhet

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSOS113-L
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

SOS113-L er eit fordjupingsemne knytt til eitt av dei sentrale problemområda for Sosiologisk institutt sin forskingsprofil: velferd, ulikhet og livsløp. Målsetjinga med fordjupingsemna er at studentane skal bli kjent med teoritradisjonar, problemstillingar og faglege diskusjonar innanfor det valte emnet. Ei slik fordjuping vil også gi et godt grunnlag for val av tema til ei bacheloroppgåve.

Emnet vil gi ei innføring i nokre sentrale teoretiske tradisjonar og perspektiv på velferd og ulikskap. Klassiske bidrag vil bli brukt som utgangspunkt for ei diskusjon av verdigrunnlaget for velferdsstaten og den særeigne, norske modellen. Vidare vil emnet ta opp problemstillingar knytt til korleis prosessar som individualisering, globalisering og migrasjon gir nye utfordringar for dagens velferdsstatar.

Læringsutbyte

Etter å ha avslutta emnet skal studentane kunne

 • Gjere greie for teoritradisjoner, problemstillinger og faglige debatter om rammer og grunnlag for velferdsstaten sin framvekst og virkemåte, nasjonalt.
 • Gjere greie for korleis "den norske velferdsmodellen" er vaksen fram og kva slags føringar som har hatt relevans for utforminga av modellen.
 • Gjere greie for og drøfte korleis prosesser som industrialisering, globalisering og internasjonal migrasjon endrar organisering av velferdsproduksjonen.
 • Gjere greie for og drøfte sentrale grunnlagsproblem som er knytt til forståing av sosial ulikskap, fattigdom og velferd, marginalisering og avhengigheit.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

10 studiepoeng overlapp med SOS113 Velferd og ulikhet.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på lektorutdanning på UiB

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

16-20 timer førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre oppgåver, kvar oppgåve skal være på 1000 ord. Det vil bli gitt kommentarar på oppgåvene og dei må godkjennas for at studenten kan ta eksamen.

Oppgåvene leveras til slutt i ei mappe og utgjer mappevurderingsdelen av eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgjande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

 • Mappevurdering av tre oppgåver
 • Justerande munnleg eksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:Studierettleiar@sos.uib.no

Studierettleiar@sos.uib.no

Tlf 55 58 90 10