Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Miljøsosiologi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vil variere. Haust og/eller vår.

Mål og innhald

SOS115 er et fordjupingsemne knytt til eitt av dei sentrale problemområda for Sosiologisk institutt sin forskingsprofil: Miljø, migrasjon og utvikling. Målsetjinga med fordjupingsemna er at studentane skal bli kjent med teoritradisjonar, problemstillingar og faglege diskusjonar innanfor det valde emnet. Ei slik fordjuping vil også gi et godt grunnlag for val av tema til ei bacheloroppgåve.

Målet med dette emnet er å gje studentane brei kunnskap om samfunnsfaglege, og spesielt sosiologiske, perspektiv på korleis miljøproblem oppstår, vert oppfatta, utviklar seg, og eventuelt vert løyst, samt kva sosiale konsekvensar dei har. Studentane skal få fagleg grunnlag for å kunne delta i diskusjonar om miljøproblem, og til å bidra i diskusjon av løysingar på slike problem og dei sosiale følgjeproblema deira. Kurset gjev mellom anna ein oversikt over tradisjonelle samfunnsfaglege syn på høvet mellom samfunnet og det biofysiske miljøet, ei innføring i viktige trekk ved nyare miljøsosiologi, ein presentasjon av økologiske perspektiv på natur og samfunn, og ein diskusjon av realistiske og konstruktivistiske perspektiv på miljøet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha avslutta emnet kan studenten:

 • gjere greie for ulike generelle samfunnsfaglege perspektiv på miljøproblema
 • gjere greie for ulike syn på usikkerhet, risiko, vitskap og kunnskap om miljø
 • gjere greie for sentrale teoriar om dei sosiale årsakene til og konsekvensane av miljøproblem og om høvet mellom sosiale og økologiske system
 • gjere greie for ulike typar miljøforvaltningsproblem og ulike typar miljøforvaltningsprinsipp

Generell kompetanse

Etter å ha avslutta emnet kan studenten:

 • finne fram til og presentere informasjon om miljøproblem og miljøforvaltning, og delta i diskusjonar om dette med fagleg grunngjevne argument

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SOS100A Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordjupingstema / SOS100B Examen facultatum - invitasjon til sosiologi

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

20-24 førelesingstimar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Obligatorisk innlevering av oppgåve (2000 ord, +/- 10 %)

2. Innsamling og 5-10 minutts presentasjon av informasjon om eit oppgitt tema.

Arbeidskrava vil få kommentarar og må vere godkjend før studenten kan framstille seg for eksamen i emnet.

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det aktuelle eksamenssemesteret og det påfølgande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

6 timars skriftleg skuleeksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.11.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  05.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen