Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bacheloroppgåve i sosiologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Hovudmålet med bacheloroppgåva er at studentane skal lære å foreta ei sjølvstendig drøfting og analyse av ei sosiologisk problemstilling med utgangspunkt i sosiologisk litteratur.

Ein får ei generell innføring i korleis ein skriv ei større sosiologisk drøftingsoppgåve og skal deretter skrive ei slik oppgåve, bacheloroppgåva, med støtte frå ein fagleg vegleiar. Oppgåva skal vere eit sjølvstendig arbeid der ei sjølvvald problemstilling blir drøfta ut frå sosiologiske perspektiv. Dette kan anten gjerast som ei reint teoretisk drøfting, ei drøfting basert på tidlegare empirisk forsking, ei eiga undersøking av empiriske data, eller ein kombinasjon av desse. Under arbeidet med oppgåva må ein sette seg grundig inn i eit sosiologisk tema. Etter at oppgåva er skrive skal den presenterast munnleg.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjere greie for faglitteratur , inkludert nyare faglitteratur, om eit vald tema, og spesielt for dei teoretiske og metodiske problemstillingane som blir tatt opp i denne litteraturen

Ferdigheter

Studenten kan

 • utforme ei sosiologisk problemstilling og lage eit opplegg for undersøkingane og analysane ein treng for å handtere problemstillinga
 • lage ei samanhengande fagleg basert argumenasjonsrekkje og presentere den skriftleg.
 • følgje anerkjente standardar for utforming av faglege rapportar
 • skaffe seg oversikt over litteratur, teoriar og metodar som har vore viktige i forskinga om problemstillingar av det slaget ein har vald
 • samle inn og analysere informasjon av det slaget som blir brukt i oppgåva og følgje forskingsetiske normer for handsaming av slik informasjon
 • gje ei klar skriftleg framstilling av eigne analyser og analyseresultat
 • formidle eige arbeid munnleg
 • bruke kjelder og referansar på forsvarleg vis og følgje normer for heiderleg framferd i forskingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide sjølvstendig under vegleiing med eit større prosjekt, og fullføre prosjektet innan gjevne tidsfristar og innanfor dei etiske normene for forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

MET102 og minst to andre 15-studiepoengsemne på 100-nivå i sosiologi.

Studiepoengsreduksjon

SOS202-L (10sp)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB som oppfyller forkunnskapskrava

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar og rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Innlevering av Temavalg med litteraturgjennomgang
 • Munnleg presentasjon av bacheloroppgåva

Godkjende obligatoriske arbeidskrav er berre gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

Innlevering av ei bacheloroppgåve (7500 - 8000 ord) og justerande munnleg eksamen.

 1. Ein student har i utgangspunktet ikkje høve til å levere inn same bacheloroppgåve i SOS202 fleire gonger. Dersom ein student ønskjer å framstille seg til ny eksamen og basere oppgåva på same tema, må kandidaten:
  1. stille og gje svar på nye problemstillingar, og/eller
  2. trekkje inn nye kjelder/data, og/eller
  3. gjere ei radikalt endra analysedrøfting av problemstillingane/empirien.
 2. Studenten må søkje instituttet om å gå opp til ny eksameni SOS202. I søknaden skal studenten gjere greie for dei endringane han/ho planlegg å gjere i oppgåva.
 3. Instituttet ved emneansvarlege for SOS202, avgjer søknaden

Hjelpemiddel til eksamen

Alle

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bachelorppgåve og justerande munnleg

  Trekkfrist
  10.05.2023
  • Eksamensdel: Bachelorppgåve

   Innleveringsfrist
   24.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

   Eksamensperiode
   14.06.2023–15.06.2023
   Varigheit
   7 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen