Hjem
Utdanning
Masteremne

Sosiologiske teoritradisjonar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje studentane innsikt i moderne sosiologisk teori og generell samfunnsteori. Emnet omfattar presentasjonar av ulike teoretiske perspektiv og teoretiske diskusjonar, og ein kritisk refleksjon over korleis desse ulike perspektiva kan kasta lys over aktuelle empiriske problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har

 • grundig innsikt i sentrale problemstillingar innanfor nyare sosiologiske teoridebattar.
 • god greie på kva høve desse debattane står i til eldre sosiologiske teoritradisjonar
 • brei oversikt over ulike sosiologiske perspektiv på samfunnet
 • omfattande kunnskap om korleis dei ulike perspektiva vert brukt i empiriske studiar av samfunnet

Dugleikar

Studenten kan

 • gjere sjølvstendige og kritiske vurderingar av sosiologiske teoritekstar og av korleis sosiologisk teori vert brukt i studiar av samfunnet
 • skrive eigne tekstar der sosiologiske teoriar blir brukte i drøfting av samfunnsfaglege problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten har

 • eit solid grunnlag for å forstå vitskapleg argumentasjon, drøfta teoretiske problemstillingar, og gjera bruk av samfunnsteoriar og sosiologiske teoriar til å drøfta konkrete problemstillingar
 • kompetanse til å skriva og formidla avanserte vitskaplege framstillingar og kritiske drøftingar av ulike teoretiske og empiriske problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga omfattar førelesningar og seminar. Det er lagt til rette for studentaktivitet ved at studentane diskuterer aktuelle spørsmål i mindre grupper.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal skrive ein tekst på omlag 2000 ord, som drøftar eit av seminarspørsmåla. Studenten skal ut frå denne teksten gje ein munnleg introduksjon til drøfting i plenum.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenning.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen (4000 ord +/- 10 prosent)

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar og faglærar i tråd med vedtatt evalueringsplan for alle emne på bachelor- og masternivå i sosiologi.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2019, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.11.2019, 12:00
  Trekkfrist
  01.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen