Hjem
Utdanning
Masteremne

Metode - statistisk analyse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSOS303
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk og engelsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Gjennom dette emnet skal studentane utvikle ferdigheiter i bruk av statistiske analyseteknikkar, med vekt på regresjonsanalyse, og evne til kritisk forståing av forsking og resultat av forsking basert på slike teknikkar.

Emnet vil dels bestå i gjennomgang av og opplæring i bruk av statistiske analyseteknikkar, og dels vere ein gjennomgang og drøfting av døme frå forsking der slike teknikkar er brukte.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om statistisk testteori, tabellanalyse, lineær regresjonsanalyse med vanlig minste kvadrats metode og logistisk regresjonsanalyse

Ferdigheiter

Studenten kan

 • arbeida sjølvstendig med kvantitative data på eit avansert nivå
 • gjennomføre alle stega i eit kvantitativt regresjonsbasert forskingsopplegg
 • diagnostisere regresjonsbaserte analyser og være i stand til å utforme og vurdere analyser slik at dei er i tråd med regresjonsanalysens føresetnader
 • nytte sosiologisk teori i praktisk utforming av problemstillingar og testbare hypotesar på ein sjølvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tolke og forstå kvantitativ forskingslitteratur på eit avansert nivå
 • vurdere reliabiliteten til forskingsdata og analysar presentert i det offentlege ordskiftet

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarende

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei oppgåve som skal leverast inn, først i utkast og deretter i endeleg utgåve. Oppgåva skal vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

5 timar skuleeksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår og haust. Eksamen haust berre for kandidatar med gyldig obligatorisk arbeidskrav

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar og faglærar i tråd med vedtatt evalueringsplan for alle emne på bachelor- og masternivå i sosiologi.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.09.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  09.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted