Hjem
Studentsider
Masteremne

Metode - statistisk analyse

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Gjennom dette emnet skal studentane utvikle ferdigheiter i bruk av statistiske analyseteknikkar, med vekt på regresjonsanalyse, og evne til kritisk forståing av forsking og resultat av forsking basert på slike teknikkar.

Emnet vil dels bestå i gjennomgang av og opplæring i bruk av statistiske analyseteknikkar, og dels vere ein gjennomgang og drøfting av døme frå forsking der slike teknikkar er brukte.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om statistisk testteori, tabellanalyse, lineær regresjonsanalyse med vanlig minste kvadrats metode og logistisk regresjonsanalyse

Ferdigheiter

Studenten kan

 • arbeida sjølvstendig med kvantitative data på eit avansert nivå
 • gjennomføre alle stega i eit kvantitativt regresjonsbasert forskingsopplegg
 • diagnostisere regresjonsbaserte analyser og være i stand til å utforme og vurdere analyser slik at dei er i tråd med regresjonsanalysens føresetnader
 • nytte sosiologisk teori i praktisk utforming av problemstillingar og testbare hypotesar på ein sjølvstendig måte

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tolke og forstå kvantitativ forskingslitteratur på eit avansert nivå
 • vurdere reliabiliteten til forskingsdata og analysar presentert i det offentlege ordskiftet

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarende

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre oppgåver. Oppgåvene skal vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt det påfølgande eksamenssemesteret.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen der det skal skrivast ei oppgåve på 3500 ord (+/- 10%).

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår og haust. Eksamen haust berre for kandidatar med gyldig obligatorisk arbeidskrav

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.05.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.06.2021, 15:00
  Trekkfrist
  11.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen