Hjem
Studentsider
Masteremne

Migrasjon, integrasjon og mobilitet

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

SOS321 er eit valemne som er knytt til forskingsprofilområdet migrasjon, integrasjon og mobilitet. Målet med emnet er at studentane skal få kunnskap om nasjonale og internasjonale debattar førde med forankring i sosiologisk relevante perspektiv på dette området. Nyare forsking på området vert presentert, og ulike globaliseringsprosessar vert tematiserte. Hovudfokuset i undervisninga vil variere frå semester til semester.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • gjere inngåande greie for utvalde temaer, problemstillingar og forskingstradisjonar innafor forskingsområdet migrasjon, integrasjon og mobilitet

Ferdigheiter

 Studenten kan  

 • utforme, drøfte og analysere sosiologiske problemstillingar innafor forskingsområdet migrasjon, integrasjon og mobilitet
 • skrive ein tekst ut frå fagleg etiske kriterium og korrekte kjeldetilvisingar

Generell kompetanse

Studenten har

 • forståing og respekt for akademisk skrivearbeid og vitskapeleg tenkjemåte
 • forståing av kor viktig det er at ulike faglige synspunkt kjem fram og blir debattert 
 • generelle dugleikar i kritisk tenking og evne til å skilje mellom argument ut i frå kva for teoretiske perspektiv dei er grunna i.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og/eller seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn eit refleksjonsnotat på 1000 ord (+/- 10%) og gi skriftlege kommentarar på to refleksjonsnotat skrevet av medstudentar (minimum 200 ord). Arbeidskrava vurderast som godkjent/ikkje godkjent og må vere godkjent før studenten kan levere eksamensessay. 

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenning.

Vurderingsformer

Essay på 4000 ord (+/-10%). Essayet skrivast om eit sjølv-valt emne. 

Hjelpemiddel til eksamen

Alle

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 12:00
  Trekkfrist
  06.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen