Hjem
Studentsider
Masteremne

Arbeid, klasse og utdanning

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSOS322
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

SOS322 eit valemne som er knytt til forskingsprofilområdet arbeid, klasse og utdanning. Målet med emnet er at studentane skal få kunnskap om nyare forsking innanfor temakrinsen som dette området omfattar. Kva hovudtema og relasjonar mellom tema det vert fokusert på i undervisninga vil variere frå semester til semester.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • gjere inngåande greie for utvalde temaer, problemstillingar og forskingstradisjonar innenfor forskingsområdet arbeid, klasse og utdanning

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utforme, drøfte og analysere sosiologiske problemstillingar innafor forskingsområdet arbeid, klasse og utdanning
 • skrive ein tekst ut frå fagleg etiske kriterium og korrekte kjeldetilvisingar

Generell kompetanse

Studenten har

 • forståing og respekt for akademisk skrivearbeid og vitskapeleg tenkjemåte
 • forståing av kor viktig det er at ulike faglige synspunkt kjem fram og blir debattert 
 • generelle dugleikar i kritisk tenking og evne til å skilje mellom argument ut i frå kva for teoretiske perspektiv dei er grunna i.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og/eller seminar, individuell og/eller rettleiing i gruppe

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal skrive eit samandrag på om lag 1000 ord av ein pensum tekst. Studenten skal ut frå denne teksten gi en munnleg introduksjon til drøfting av teksten i plenum.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenning.

Vurderingsformer

Essay på 3000-4000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  21.02.2022, 12:00
  Trekkfrist
  07.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen