Hjem
Studentsider
Masteremne

Prosjektutvikling

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Å utvikle spesifikke kunnskapar og ferdigheiter for prosjektutvikling, knytt til prosjektdesign, litteratursøkning, informasjons- og kjeldesøking, og etiske problemstillingar, samt å gjennomføre forarbeid for eige masterprosjekt.

Ein arbeider med utvalde emne knytt til prosjektdesign, litteratursøkning, informasjons- og kjeldesøking og etiske problem. Arbeidet skjer gruppevis og individuelt med forarbeid til eige masterprosjekt og utforming av prosjektskildring. Kvar student får også ein eigen rettleiar i samband med utviklinga av prosjektopplegget og prosjektskildringa.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har

 • kunnskap om samfunnsvitskaplege prosjektdesign
 • kunnskap om val av teoretiske og metodiske tilnærmingar i eit prosjektdesign
 • kunnskap om kva forskingsetiske refleksjonar som bør gjerast i tilknyting til bestemte prosjektdesign
 • oversikt over NSDs datatilbod og personvern for forsking
 • omfattande kunnskap om kva krav som blir stilt til prosjektskisse, prosjektbeskriving og masteroppgåve i sosiologi

Ferdigheitar

Studenten kan

 • utforme problemstillingar for masteroppgåva
 • vurdere kva som er relevant faglitteratur
 • søke etter relevant litteratur og utforme referanse- og litteraturlistar
 • presentere forskingslitteraturen på eit avgrensa område
 • søke NSD om løyve til å utforme ei eiga studie
 • utvikle ei prosjektskisse og ein prosjektbeskriving for eit mastergradsprosjekt

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og individuell rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Prosjektskildring

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Vurdering vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  15.06.2022, 12:00
  Trekkfrist
  01.06.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen