Hjem
Studentsider
Masteremne

Prosjektutvikling

 • Studiepoeng5
 • Undervisingssemester
 • EmnekodeSOS340-L
 • Talet på semester
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål: 

Å utvikle spesifikke kunnskapar og ferdigheiter for prosjektutvikling, knytt til prosjektdesign, litteratursøkning, informasjons- og kjeldesøking, og etiske problemstillingar, samt å gjennomføre forarbeid for eige masterprosjekt. 

Innhald: 

Ein arbeider med utvalde emne knytt til prosjektdesign, litteratursøkning, informasjons- og kjeldesøking og etiske problem. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:  

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om samfunnsvitskaplege prosjektdesign 
 • har kunnskap om val av teoretiske og metodiske tilnærmingar i eit prosjektdesign 
 • har kunnskap om kva forskingsetiske refleksjonar som bør gjerast i tilknyting til bestemte prosjektdesign 
 • har oversikt over NSDs datatilbod og personvern for forsking 
 • har omfattande kunnskap om kva krav som blir stilt til prosjektskisse, prosjektbeskriving og masteroppgåve i sosiologi  

Ferdigheiter 

Studenten 

 • kan utforme problemstillingar for masteroppgåva 
 • kan vurdere kva som er relevant faglitteratur 
 • kan søke etter relevant litteratur og utforme referanse- og litteraturlistar 
 • kan presentere forskingslitteraturen på eit avgrensa område 
 • kan søke NSD om løyve til å utforme ei eiga studie 
 • kan utvikle ei prosjektskisse og ein prosjektbeskriving for eit mastergradprosjekt 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet overlapper 5 studiepoeng med SOS340

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med opptak til Lektorutdanning med master i sosiologi

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga omfattar førelesingar, seminar og individuell rettleiing. Arbeidsformane i undervisninga er lagt opp rundt studentanes arbeid med å utvikle eit masterprosjekt. Dette skjer gruppevis og individuelt og omfattar  forarbeid til eige masterprosjekt og utforming av prosjektskildring. Kvar student får ein eigen rettleiar i samband med utviklinga av prosjektopplegget og prosjektskildringa i tillegg til undervisaren med ansvar for SOS340-L

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Innlevering av prosjektskildring ved emneavslutning.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar og faglærar i tråd med vedtatt evalueringsplan for alle emne på bachelor- og masternivå i sosiologi. 

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.