Hjem
Utdanning
Masteremne

Masteroppgåva

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSOS360
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår og haust

Mål og innhald

Målet er å utvikle metodiske og analytiske ferdigheiter, samt evne til å gjennomføre eit sjølvstendig forskingsarbeid.

Masteroppgåva byggjer på eit sjølvstendig forskingsprosjekt som endar i ei avhandling. Det er ynskeleg at studentane vel eit prosjekttema innanfor eitt av instituttet sine forskingsområde. Før studenten går i gang med forskingsprosjektet sitt, må han/ho levere ei prosjektskildring til godkjenning ved instituttet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • gi grundige utgreiingar om forskinga på det feltet som er relevant for oppgåva sitt tema, og gi kritiske vurderingar av denne forskinga
 • forklare kva krav som vert stilt til og korleis ein arbeider med masteroppgåver og liknande prosjekt

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utføre eit sjølvstendig forskingsarbeid innan gitte tidsrammer
 • utforme ei vitskapleg problemstilling og forfølgje den gjennom bruk av sosiologisk teori og metode

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forholda seg til etiske problemstillingar ein stilles ovanfor i praktisk forskingsverksemd
 • raskt setje seg inn i nye problemstillingar, vurdere og tileigne seg ny fagkunnskap, og bruke denne kunnskapen i sjølvstendige analyser av aktuelle samfunnsspørsmål på ulike områder

Krav til forkunnskapar

SOS301, SOS302, SOS303, SOS304, SOS340 samt eitt valemne eller tilsvarande

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av rettleiingskontrakt (2. semester) og framdriftsrapport (3. semester).

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve og munnleg eksamen. Masteroppgåva skal leverast elektronisk.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår og haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar og faglærar i trådd med vedtatt evalueringsplan for bachelor- og masternivå i sosiologi.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no

Eksamensinformasjon