Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåva

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeSOS360
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår og haust

Mål og innhald

Målet er å utvikle metodiske og analytiske ferdigheiter, samt evne til å gjennomføre eit sjølvstendig forskingsarbeid.

Masteroppgåva byggjer på eit sjølvstendig forskingsprosjekt som endar i ei avhandling. Det er ynskeleg at studentane vel eit prosjekttema innanfor eitt av instituttet sine forskingsområde. Før studenten går i gang med forskingsprosjektet sitt, må han/ho levere ei prosjektskildring til godkjenning ved instituttet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • gi grundige utgreiingar om forskinga på det feltet som er relevant for oppgåva sitt tema, og gi kritiske vurderingar av denne forskinga
 • forklare kva krav som vert stilt til og korleis ein arbeider med masteroppgåver og liknande prosjekt

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utføre eit sjølvstendig forskingsarbeid innan gitte tidsrammer
 • utforme ei vitskapleg problemstilling og forfølgje den gjennom bruk av sosiologisk teori og metode

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forholda seg til etiske problemstillingar ein stilles ovanfor i praktisk forskingsverksemd
 • raskt setje seg inn i nye problemstillingar, vurdere og tileigne seg ny fagkunnskap, og bruke denne kunnskapen i sjølvstendige analyser av aktuelle samfunnsspørsmål på ulike områder

Krav til forkunnskapar

SOS301, SOS302, SOS303, SOS304, SOS340 samt eitt valemne eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuell rettleiing

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av rettleiingskontrakt (2. semester) og framdriftsrapport (3. semester).

Vurderingsformer

Innlevering av masteroppgåve og munnleg eksamen. Masteroppgåva skal leverast elektronisk.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg

  Trekkfrist
  17.11.2022
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   01.12.2022, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg