Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Velferdsstaten og det fleirkulturelle Noreg

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeSOS660
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Målet med kurset «Velferdsstaten og det flerkulturelle Norge» er å gi større innsikt i hvordan flyktninger, migranter og andre personer med en annen etnisk og/eller nasjonal bakgrunn møter den norske velferdsstatens institusjoner og hvilke utfordringer og dilemmaer dette byr på både for offentlig ansatte og personene selv.

Kurset vil formidle grunnleggende sosiologiske innsikter i hvordan sosial ulikhet skapes og reproduseres når ulike samfunnsgrupper møter velferdsstatens tjenester, hvilke betydning klasse, kjønn, utdanning og nasjonal bakgrunn kan ha for innvandrerens tilgang og tillit til velferdsstatens tjenester og institusjoner.

Det legges opp til at studiet er praksisnært ved at studentenes refleksjoner rundt egen yrkesutøvelse og egne erfaringer i møte med flyktninger og innvandrere brukes aktivt som ressurs i undervisningen.

 

Målgruppe

Ansatte i offentlig forvaltning, som barnevernet, NAV, politi, kriminalomsorgen, helse-, omsorgs- og sosialarbeidere, ansatte i flyktningmottak, ansatte i barnehager og skoler som i sitt daglige virke er i kontakt med innvandrere og flyktninger med ulik kulturell bakgrunn

Undervisning

Kurset består nettbasert undervisning og veiledning og bruk av diskusjonsforum, kombinert med tre helgesamlinger ved UiB med forelesninger og ulike former for gruppeoppgaver og gruppeaktiviteter.

Studentene vil bli bedt om å levere en kort tekst (700 ord, +/- 10%) ved semesterstart, der de gjør rede for problemstillinger de møter i sin arbeidshverdag. Denne teksten skal brukes for å tilrettelegge undervisningen.

Studentene skal levere et obligatorisk essay (1500 ord, +/- 10%) midtveis i semesteret. Oppgaveteksten er formulert som en refleksjonsoppgave, og studenten skal trekke på egne erfaringer fra arbeidslivet og knytte disse til emneinnholdet.

Studenten vil få skriftlig tilbakemelding samt bestått/ikke bestått på det obligatoriske essayet. Godkjent obligatorisk essay gir grunnlag for å gå opp til eksamen. 

Helgesamlingene er ikke obligatoriske, men vi oppfordrer studentene til å delta i størst mulig grad.

Vurdering / eksamen

Innlevering av avsluttende oppgave (3000 ord, +/- 10%).

Oppgaveteksten offentliggjøres i begynnelsen av semesteret og studenten har rett til en veiledning i arbeidet med den avsluttende oppgaven. Oppgaveteksten er formulert som en refleksjonsoppgave, og studenten skal trekke på sine egne erfaringer i arbeidslivet og knytte disse opp til kursinnholdet.

Oppgaven blir vurdert etter karakterskalaen A-F.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Kurset er på masternivå, og det kreves derfor fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Det er også krav om minimum to års relevant arbeidserfaring. Se under Målgruppe for eksempler på relevant arbeidserfaring.

Du må laste opp CV og nødvendig dokumentasjon på at du fyller kravene til oppnådd bachelorgrad/tilsvarende utdanning underveis i søknadsprosessen. Ha scannet dokumentasjon klar før du starter søknadsprosessen. All dokumentasjon må være lastet opp innen søknadsfristen. Har du graden din fra Universitetet i Bergen trenger du ikke dokumentere den.

Tilbud om studieplass

Du vil få tilbud om studieplass få dager etter at søknadsfristen er gått ut, dersom du tilfredsstiller kravene om forkunnskaper.

Det er 20 studieplasser på dette kurset.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Sosiologisk institutt

Professor Lise Widding Isaksen

55 58 91 57

lise.isaksen@uib.no

Førstelektor Mariya Bikova
55 58 91 52
mariya.bikova@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs