Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 1

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSPANDI101
 • Talet på semester1
 • SpråkSpansk og norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust. Femte semester for studentar som tek spansk som fag II.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som målsetjing å gje studentane ei grunnleggjande innføring i fagfeltet spanskdidaktikk innan desse tre hovudområda:

- Spanskfaget si legitimering og særpreg

- Språklæring

- Språk og kommunikasjon

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • har innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget
 • har kunnskap om spanskfaget si utvikling som skolefag
 • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og tilnærmingar

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan analysere styringsdokument for skolefaget
 • kan reflektere over og drøfte skolepraksis i lys av relevant fagdidaktisk teori
 • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på spansk innan fagfeltet.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over eiga læring
 • kan reflektere over og drøfte problemstillingar knytte til spansk som skolefag

kan gjere greie for og reflektere over elevar si læring

Krav til forkunnskapar

For studentar som tek spansk som fag I: PEDA 120 og KOPRA101

For studentar som tek spansk som fag II: KOPRA102

Minimum 15 studiepoeng i spansk.

Tilrådde forkunnskapar

30 studiepoeng i spanskfaglege emne.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttellinga for SPANDI101 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med SPANSK621 eller SPANSK622.

Krav til studierett

Opptak til lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet, UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

12 timar førelesingar.

Seminar: 2 (4) timar (i samsvar med talet på studentar).

Seminar: 2 dagar for- og etterarbeid knytt til emnet KOPRA102 for studentar som tek spansk som fag I, og 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek spansk som fag II.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å få gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig munnleg (om lag 20 minutt) eller skriftleg arbeid (om lag 1000 ord) der dei analyserer eit språkfagleg spørsmål i lys av fagdidaktisk teori. Arbeidet skal gjerast på spansk.

I tillegg må studentane ha gjennomført skolebesøk (om lag 3 dagar) med for- og etterarbeid. Skolebesøket er knytt til fagdidaktikk og pedagogikk. 

Sjølv om førelesningar ikkje er obligatoriske, reknar ein med at studentane er til stades i undervisninga, og organiseringa av undervisninga har dette som utgangspunkt.

Vurderingsformer

Eksamensforma er ein heimeeksamen i 3 dagar med oppgjeve emne, ca. 2500 ord.
Halvparten av heimeeksamen skal skrivast på norsk, den andre på spansk. Nærare informasjon blir gitt i studiet. 

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum utgjer om lag 275 sider av normal vanskegrad. Institutt for framandspråk gjev framlegg om spesifisert pensumliste i emnet.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programrådet for lektorutdanninga har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.03.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  18.03.2022, 13:00
  Trekkfrist
  25.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen