Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Spansk 1: Språklæring, spansk språk og kommunikasjon

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeSPANSK621
  • Talet på semester1
  • SpråkSpansk og norsk
  • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Ein skal gjennomføra emnet på eitt semester, og det svarar til eit halvt semesters fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Nettbasert undervisning

Mål og innhald

 Mål: Emnet har som mål å vidareutvikle studenten sine kunnskapar om og dugleik i spanskfaget.

Gjennom studiet skal studenten utvikla forståing for sentrale språklege og språkdidaktiske problemstillingar i ein kulturell kontekst. Emnet vil fokusera på korleis kompetansemåla for 2. framandspråk praktisk kan verta gjennomførte i undervisninga, og ein legg særskilt vekt på utvikling av munnleg og digital dugleik. Studenten skal ha eit medvite tilhøve til eiga og til elevane si språklæring og innsikt i skilnader og samsvar mellom spansk og norsk. Studenten skal kunna leggja til rette for framandspråkopplæring som fremjar utforsking, nyfikne og kreativitet i eit fagovergripande perspektiv.

Innhald:

Studiet tek opp tema innan:

- Spansk språk og kultur

- Kommunikasjon

- Språkutvikling

- Bruk av IKT i undervisninga

. Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisninga/språkopplæringa

-kurset legg særskilt vekt på utvikling av munnleg og digital dugleik

Læringsutbyte

 Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal

- ha kunnskap om spansk språk med vekt på skilnader mellom spansk og norsk

- ha kunnskap om sentrale tema innan spanskspråkleg kultur (medrekna daglegliv, tradisjonar, skikkar, verdiar og kulturelle uttrykk i målspråkområdet)

- innsikt i sentrale styringsdokumentar for spanskfaget

- innsikt i spansk som dannings- og dugleiksfag (med særleg vekt på munnleg kompetanse)

- innsikt i teoriar om framandspråklæring og kunnskap om sentrale fagdidaktiske omgrep

- ha kunnskap om ulike læringsressursar for målgruppa i eit kjeldekritisk perspektiv

Dugleik

Studenten kan

- kommunisera med god uttale og intonasjon og bruka varierte språkstrukturar i munnleg og skriftleg kommunikasjon

- kan ta i bruk spansk som undervisningsspråk

- bruka tileigna teoretisk kunnskap for å planleggja og gjennomføra undervisning i tråd med kompetansemåla i faget sin læreplan

-leggja til rette for ulike arbeidsmåtar som fremjar utforsking, nyfikne og kreativitet i framandspråkopplæringa i eit fagovergripande perspektiv

- pedagogisk bruk av digitale verkty i undervisninga

- bruka vurdering som fremjar læring for å rettleia elevane i utvikling av dugleik på målspråket

Generell dugleik

Studenten kan

- vidareutvikla eigen språkleg og interkulturell kompetanse, eigen praksis og bidra aktivt i arbeidet med innovasjonsprosessar i skolen

- vurdera eigen praksis og samhandla med andre i profesjonsgjennomføringa

Krav til forkunnskapar

 Studentane skal vere lærarar med pedagogisk bakgrunn i samsvar med krava i rammeplanane for lærarutdanninga. Dei må dessutan vere tilsette i skolen i studieperioden.  

Studenten lyt kunna spansk som svarar til spansk 2 frå vgs eller nivå A2 (Det felles europeiske rammeverket for språk)

Ved eventuelt suppleringsopptak er det ikkje krav om at søkjar er tilsett i skolen, men ein må ha godkjend pedagogisk utdanning i tillegg til dei andre krava.

Studiepoengsreduksjon

SLAN613: 5 stp

SPLA101: 5 stp

DIDASPA1: 5stp

SPANDI101: 5 stp

FRAMDI640: 5 stp

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar som har fått opptak gjennom UiB Videre

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert, og undervisning og kommunikasjon går føre seg på studiet si læringsplattform. Undervisninga går over tolv veker (fire modular à tre veker) og går føre seg på emnet si læringsplattform. Arbeidsmåtar i emnet er førelesingar, nettmøte, gruppearbeid, prosjekt, obligatoriske arbeidskrav og sjølvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Det er obligatorisk å vera til stades på minst 80 % av organiserte, nettbaserte undervisningsaktivitetar (førelesingar, grupper og prosjektarbeid).

Det er tre ( språklæring, munnleg oppgåve, undervisningsopplegg) obligatoriske innleveringsoppgåver på emnet, og desse må vere godkjende innan to veker før endeleg vurdering.

Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i undervisningssemesteret og i det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

 Mappeinnlevering på slutten av semesteret. 2 av dei obligatoriske innleveringane gjennom kurset utgjer mappa. Studentane vel sjølv kva for innleveringar som skal vere med i mappa.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programstyret i spansk har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Fagmiljøet i nettspansk

Administrativt ansvarleg

Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet.

Institutt

Institutt for framandspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: evu@if.uib.no

Eksamensinformasjon