Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i spesialpedagogikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målsetjinga for emnet er å gje ei brei innføring i det spesialpedagogiske fagfeltet og gje studentane kunnskap om og forståing for spesialpedagogikken sitt virkeområde.

Det blir fokusert på å gje studentane innsikt i spesialpedagogikken si forankring i samfunnet og korleis dette har endra seg i eit historisk perspektiv. Emnet skal vidare gje studentane kunnskap om ulike tilstandar som gir læringsutfordringar. Med utgangspunkt i barnehagen og grunnopplæringa sitt mandat vil det og verta fokusert på å gje studentane innsikt i sentrale omgrep som normalisering, førebygging, tidleg innsats, inkludering og tilpassa opplæring, både på individ og systemnivå. Studentane vil også få innsikt i lovverk og sentrale styringsdokument med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskapar

Studenten...

 • har kunnskap om barn og unge med særskilde opplæringsbehov, og korleis samfunnet historisk sett har tilnærma seg desse gruppene.
 • har kjennskap til sentrale lovverk og relevante styringsdokumenter for barn og unge med særskilde opplæringsbehov.
 • har kunnskap om ulike former for lærevanskar.
 • har kunnskap om kva som utløyser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • har kjennskap til ulike former for tilrettelegging av læringsaktivitetar for barn og unge med ulike læreføresetnader.

Ferdigheiter

Studenten ..

 • kan identifisere etiske problemstillingar knytt til sentrale omgrep innanfor tilpassa opplæring og spesialundervisning
 • kan gjennomføre litteratursøk og sette seg inn i faglitteratur med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet
 • kan gjere greie for omgrepa spesialpedagogikk, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • Kan gjere greie for fagfelta si historiske utvikling og eigenart

Generell kompetanse

Studenten ..

 • kan kritisk reflektere over faglege, danningsteoretiske og utdanningspolitiske spørsmål med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • kan formidle og kommunisere spesialpedagogiske problemstillingar på ein fagleg måte.

Krav til forkunnskapar

ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak på bachelor i spesialpedagogikk

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i innføringsveka er obligatorisk

Deltaking på seminargruppe er obligatorisk.

Oppmøte på seminarane og deltaking i innføringsveka må vere godkjent før studentar kan ta eksamen i emnet.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 5 dagar, 2500 ord +/- 10 %. 

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 15:00
  Trekkfrist
  07.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen