Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Språkutvikling

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet med kurset er at studentane skal utvikle ein solid kunnskapsbase for å forstå normal språktileigning. Kurset vil også gje studentane ein teoretisk bakgrunn for å kunne beskrive språk.

Kurset vil gje ein introduksjon til sentrale omgrep i anatomi og fysiologi, lingvistikk og fonetikk som er relevante for utvikling av språk og tale, og for språk- og talevanskar.

Etter avslutta kurs vil studentane ha grunnleggjande kunnskap innan lingvistikk og fonetikk. Vidare vil dei vere i stand til å nytte denne kunnskapen til å forstå og analysere menneskeleg kommunikasjon. Studentane vil også få ei grunnleggjande innsikt i ein- og fleirspråkleg språkutvikling

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ...

 • -Har grunnleggjande kunnskapar om lingvistikk og fonetikk. Dette inkluderer alle språklege nivå: fonetikk, leksikon, semantikk, syntaks og pragmatikk.
 • Har grunnleggjande kunnskapar om språkutvikling på ulike lingvistiske nivå: frå lydar til ord til kombinasjonar av ord til diskurs.
 • Har grunnleggjande kunnskapar om (normal) variasjon i språkutvikling, og innsikt i korleis ein skil normal(t) og avvikande språk og tale.
 • Har grunnleggjande kunnskapar i fleirspråkleg språkutvikling.
 • Har grunnleggjande kunnskapar om anatomi og fysiologi i øre, nase, hals og respirasjonssystemet, (dvs alle elementa i fonasjon og artikulasjon, så vel som kunnskapar om dei mest kjente vanskane som kan påverke funksjonen til artikulasjonsapparatet.
 • Kan beskrive og forklare normal hørsel og normal taleproduksjon.
 • Kan forklare dei viktigaste måtane språkutvikling i ein flerspråkleg kontekst skil seg frå utviklinga i et hovudsakleg einspråkleg miljø.
 •  

Ferdigheiter

Studenten ...

 • Kan bruke deskriptive og analytiske verktøy for kartlegging av språk og tale.
 • Kan transkribere språklyder med bruk av det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA).
 • Kan anlysere spontan tale og uviklingsendring i taleferdigheiter.
 • Kan anlysere konversasjonsferdigheiter, pragmatikk og turtaking i et utviklingsperspektiv.
 • Kan finne fram til og bruke forskningslitteratur til fagleg fordjupingsarbeid.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • Skal kunne gjere greie for, analysere og kritisk drøfte sentrale teoriar innan språkutvikling.
 • Skal forstå korleis kunnskap om fonetikk, lingvistikk og språkutvikling bidrar til praktisk spesialpedagogisk arbeid.
 • Kan bidra konstruktivt i gruppearbeid.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Dei mest sentrale tema vert dekkja gjennom temaførelesingar (12x2 timar).

Deler av lingvistikk- og fonetikkemna vil bli lagt til seminargrupper (8x1,5 timar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking i seminargruppe
 • Munnleg presentasjon av eit sjølvalt fordjupingstema i seminargruppe (om lag 30 min)
 • 2 obligatoriske innleveringer, begge på rundt 1000 ord, som blir vurdert som godkjent/ikkje godkjent.

Alle dei obligatoriske undervisningsaktivitetane må vere godkjende før studentane kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Vurderingsformer

4 timars skuleeksamen der kandidaten svarar på to av tre oppgåver.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:Studierettleiar.psyfa@uib.no

Studierettleiar.psyfa@uib.no

Tlf 55 58 27 10

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  08.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen