Hjem
Studentsider
Masteremne

Spesialpedagogisk grunnlagstenking

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSPED311
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust, annakvart år

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

I emne skal studentane tileigne seg forståing for korleis tenking inspirert av ulike pedagogisk- filosofiske og idéhistoriske retningar har utvikla seg og påverka spesialpedagogisk forsking og praksis i fortid og notid. I særleg grad utviklinga frå ein individorientert, naturvitskapeleg ståstad til ein meir eklektisk og fellesskapsorientert praksis. Det blir lagt vekt på at studentane sjølv skal ta stilling til og kritisk drøfte grunnleggande spesialpedagogiske spørsmål og utfordringar. Studentane si kritiske lesing av pedagogisk-filosofiske tekstar med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet, deira aktive deltaking i seminar, samt deira sjølvstendige tekstproduksjon, utgjer ein vesentleg del av studiet sitt innhald.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten..

 • har inngåande kunnskap om og forståing for sentrale pedagogisk-filosofiske og idéhistoriske retningar og kan grunngje korleis desse har relevans for spesialpedagogiske forsking og praksis
 • har inngåande kunnskap om sentrale spesialpedagogiske grunnlagsproblem og kan reflektere over korleis desse kan ha konsekvensar for korleis ein møter barn og unge med ulike funksjonsnedsettingar og føresetnader for læring

Ferdigheiter

Studenten..

 • kan vurdere og diskutere spesialpedagogisk grunnlagstenking i forsking, politikk og samfunn
 • kan analysere og kritisk vurdere vitskaplege studiar knytt til teori og praksis
 • kan ta stilling til og drøfte grunnleggande problem innan spesialpedagogisk arbeid og innan spesialpedagogikk som fag og forskingsfelt, inkludert forholdet mellom ideologi og verkelegheit
 • kan løfte frem, analysere og diskutere sentrale etiske dilemma med relevans for det spesialpedagogiske fagområde

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan kritisk vurdere ulike spørsmål og resonnement ut frå ulike pedagogisk-filosofiske og idéhistoriske retningar
 • Kan reflektere over etisk skjønn i møte med forsking

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emne er ope for alle med studierett på masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Emne kombinerer forelesingar, seminar, praktiske øvingsoppgåver og ulike former for digital samarbeidslæring.

Emne vil innehalde om lag:

 • 12x3 timar forelesing/seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Innlevering av tre tekstar

Vurderingsformer

I emne nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Heimeeksamen over 10 dagar.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. Litteraturlista er på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultetet sine rutinar for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringa er nettbasert.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emne og studieprogrammet.