Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsmetode

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, annakvart år

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emne skal sette studentane i stand til å planlegge eit sjølvstendig forskingsarbeid. I fellesdelen av emne er målet at studentane skal tileigne seg eit vitskapsteoretisk grunnlag for å forstå ulike forskingsmetodiske tilnærmingar. Studentane skal også kunne vurdere forskingslitteratur, forskingsresultat og vere i stand til å reflektere kritisk og etisk over sentrale metodiske framgangsmåtar og fortolkingspremiss. I andre del av emne skal studentane fordjupe seg i ein vald metodetilnærming (kvalitativ/kvantitativ). Studentane skal få djupare kjennskap til den framgangsmåten dei har valt, slik at dei er i stand til å gjennomføre og drøfte innsamling og analyse av forskingsmateriale.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten..

 • har kunnskap om ulike vitskapeleg paradigme og forklaringsmåtar og kan bruke desse til å reflektere kritisk over spesialpedagogisk verksemd
 • har kunnskap om sentrale omgrep og teoriar innanfor kvalitative og kvantitative metodar, samt triangulering av desse (mixed methods)
 • har kunnskap om formelle forskingsetiske prosedyrar og kan bruke desse på ein formålstenleg måte i møte med ulike forskingsetiske problemstillingar
 • har kunnskap om den vitskapsteoretiske forankringa til metoderetninga vedkommande vel å fordjupa seg i
 • har innsikt i forsking og teoriar innan det tematiske området studenten vil fordjupa seg i gjennom masterprosjektet 

Ferdigheiter

Studenten..

 • kan drøfte forskingsetiske problemstillingar i pedagogisk og spesialpedagogisk forsking
 • kan reflektere over og diskutere ulike vitskapelege paradigme og forklaringsmåtar
 • kan reflektere over og diskutere ulike gyldigheitskrav i kvantitative og kvalitative metodetradisjonar
 • kan demonstrere praktiske ferdigheiter med konkrete metodar for datainnsamling og analyse
 • kan utvikle aktuelle forskingsspørsmål med utgangspunkt i kunnskap om det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan utvikle og skrive ei prosjektskisse som legg grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan analysere og stilla seg kritisk til ulike forskingsresultat
 • kan vurdere forskings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehage, skule og opplæringssektoren

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

PED312 + SPED312 = 15 studiepoeng i reduksjon (det vil sei at dei er ekvivalente)

Krav til studierett

Emne er ope for alle med studierett på masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Emne kombinerer forelesingar, seminar, praktiske øvingsoppgåver og ulike former for digital samarbeidslæring.

Emne vil innehalde om lag:

 • 12x3 timar forelesning/seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgjande obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å framstille seg til vurdering i emne:

 • Utarbeide prosjektskisse til masteroppgåve

Studentane får utlevert eit eige skriv med informasjon om prosjektskissa ved semesterstart.

Vurderingsformer

I emne nyttar ein heimeeksamen over 10 dagar.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. Litteraturlista er på om lag 1000 sider.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultetet sine rutinar for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringa er nettbasert.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.09.2022, 15:00
  Trekkfrist
  22.08.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen