Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsmetode

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, annakvart år

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emne skal sette studentane i stand til å planlegge eit sjølvstendig forskingsarbeid. I fellesdelen av emne er målet at studentane skal tileigne seg eit vitskapsteoretisk grunnlag for å forstå ulike forskingsmetodiske tilnærmingar. Studentane skal også kunne vurdere forskingslitteratur, forskingsresultat og vere i stand til å reflektere kritisk og etisk over sentrale metodiske framgangsmåtar og fortolkingspremiss. I andre del av emne skal studentane fordjupe seg i ein vald metodetilnærming (kvalitativ/kvantitativ). Studentane skal få djupare kjennskap til den framgangsmåten dei har valt, slik at dei er i stand til å gjennomføre og drøfte innsamling og analyse av forskingsmateriale.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten..

 • har kunnskap om ulike vitskapeleg paradigme og forklaringsmåtar og kan bruke desse til å reflektere kritisk over spesialpedagogisk verksemd
 • har kunnskap om sentrale omgrep og teoriar innanfor kvalitative og kvantitative metodar, samt triangulering av desse (mixed methods)
 • har kunnskap om formelle forskingsetiske prosedyrar og kan bruke desse på ein formålstenleg måte i møte med ulike forskingsetiske problemstillingar
 • har kunnskap om den vitskapsteoretiske forankringa til metoderetninga vedkommande vel å fordjupa seg i

Ferdigheiter

Studenten..

 • kan drøfte forskingsetiske problemstillingar i pedagogisk og spesialpedagogisk forsking
 • kan reflektere over og diskutere ulike vitskapelege paradigme og forklaringsmåtar
 • kan reflektere over og diskutere ulike gyldigheitskrav i kvantitative og kvalitative metodetradisjonar
 • kan demonstrere praktiske ferdigheiter med konkrete metodar for datainnsamling og analyse

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan analysere og stilla seg kritisk til ulike forskingsresultat
 • kan vurdere forskings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehage, skule og opplæringssektoren

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

PED312 + SPED312 = 15 studiepoeng i reduksjon (det vil sei at dei er ekvivalente)

Krav til studierett

Emne er ope for alle med studierett på masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Emne kombinerer forelesingar, seminar, praktiske øvingsoppgåver og ulike former for digital samarbeidslæring.

Emne vil innehalde om lag:

 • 12x3 timar forelesning/seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgjande obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å framstille seg til vurdering i emne:

 • Prosjektskisse med tentativ problemstilling til masteroppgåva

Studentane får utlevert eit eige skriv med informasjon om prosjektskissa ved semesterstart.

Vurderingsformer

I emne nyttar ein heimeeksamen over 10 dagar.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. Litteraturlista er på om lag 1000 sider.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultetet sine rutinar for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringa er nettbasert.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emne og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:Studierettleiar@psyfa.uib.no

Studierettleiar@psyfa.uib.no

Tlf. 55 58 27 10

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.05.2022, 15:00
  Trekkfrist
  22.04.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen