Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Spansk kulturkunnskap

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studiet skal gi studentane oversyn over hovuddraga i spansk historie og spanske samfunnstilhøve frå det 20. hundreåret.

Læringsutbyte

Studentane vinn innsyn i sentrale tema og problemstillingar innan fagområdet spansk historie, kultur og tradisjonar. Vidare skal studentane analysera fagstoff og trekka eigne slutningar. Dei skal kunna vidareutvikla sin kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

SPLA106 legg til grunn spanskkunnskapar som svarar til fullført SPLA101 eller SPLA103.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttellinga for SPLA106 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med SPLA106H.

Krav til studierett

Emnet er berre ope for studentar som er tekne opp til Integrert Lektorutdanning ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir normalt undervist i sentrale delar av pensum. I tillegg til oversynsførelesingane, blir det undervist i historisk terminologi og tekstforståing. Særleg er det lagt vekt på kulturforståing gjennom analyse av utvalte tema. Totalt blir det gitt førelesingar 2 timar i veka i 4 veker.

Er det svært få studentar, blir undervisninga gitt i form av rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen 

Vurderingsformer

Vurderingsforma er ein 2-timars skoleeksamen med kortsvarsoppgåver som blir skriven på spansk. Karakteren blir sett på grunnlag av både innhald og språk.

Hjelpemiddel til eksamen

Studentane kan nytta eittspråkleg og tospråkleg (t.d. norsk-spansk/spansk-norsk) ordbok godkjend av instituttet på eksamen. Studentane må sjølve ta med ordbøker til eksamen, og halda seg orienterte om og retta seg etter reglane som gjeld for kontroll av ordbøkene.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret.

Litteraturliste

Pensum (om lag 200 s.) inkluderer eit oversynsverk og eit lite utval kjeldetekstar.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  01.03.2021, 09:00
  Varigheit
  2.5 timer
  Trekkfrist
  15.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen