Hjem
Studentsider
Masteremne

Teori og metode i spansk lingvistikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master 

Undervisningssemester

Haust 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal innehalda minst fire av fylgjande komponentar:

- Spansk språk som studiemål (innleiing)

- Metodar i spansk dialektologi

- Metodar i spansk sosiolingvistikk

- Spansk i kontakt med andre språk

- Spansk språk og kultur

- Nye trendar innan spansk lingvistikk

- Korpuslingvistikk

- Munnleg språk

Læringsutbyte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, kompetanse og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kjennskap til moderne tilnærmingsmåtar innan spansk språkvitskap, og kjenner hovudlinene i dei ulike metodane og teknikkane språkforskarar har brukt i analysen av spansk i nyare tid.
 • har innsikt i teoretiske og metodiske problemstillingar innanfor spansk språkvitskap.

Kompetanse

Studenten

 • er i stand til å gjere greie for hovuddraga i moderne måtar å arbeida med spansk språk på.
 • har eit grunnlag for å halde fram med forskingsverksemd innan spansk språk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skilja mellom desse metodane og arbeida med dei.
 • fått oppøving i evne til kritisk refleksjon

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, men all undervisinga skjer på spansk og føreset solide spanskkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Ikkje relevant

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med opptak til masterprogrammet i spansk og latinamerikastudium

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsform er seminar/førelesingar på til saman 24 timar, to timar per veke i 12 veker eller som blokkundervisning, der det er ein føresetnad at studentane deltek aktivt gjennom semesteret.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit utkast av den rettleidde oppgåva som blir omtala i rubrikken Vurderingsformer skal leverast til rettleiing til fastsett tid i semesteret.

Det er òg obligatorisk for studentane å møte ein gong til digital rettleiing til avtalt tidspunkt. Frist for innlevering av utkastet blir kunngjort på seminaret.  


Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav gjeld i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Ei rettleidd oppgåve (essay) på ca. 4000 ord på spansk, pluss bibliografi. Tema for oppgåva blir godkjent av faglærar, og oppgåva blir vurdert av ein eksamenskommisjon i slutten av semesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Ca. 500 sider henta frå diverse arbeid i spansk språkvitskap frå ca. 1950 til i dag.

Studentane skal som hovudregel leggja opp det pensumet som ligg til grunn for undervisninga det gjeldande semesteret. Alternative pensum kan godkjennast etter grunngjeven søknad til fagmiljøet.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for spansk og latinamerikastudium.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  09.03.2022, 13:00
  Trekkfrist
  23.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen