Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til Data Science med R

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSTAT100
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 34.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB. Det er obligatorisk oppmøte på første førelesing og første gruppe.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette kurset er en introduksjon til data science og programpakken R. Kurset starter med å forklare hvordan data kan importerest fra forskjellige kilder til R, og presenterer forskjellige metoder i R som gjør det mulig å strukturere og transformere data. Videre er det fokus på å visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker. Grunnleggnde modelleringsteknikker i statistikk/data science vil også bli introdusert, men uten å gå inn på den underliggende matematiske teorien. Til slutt blir etiske aspekter ved databehandling behandlet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Studenten har kunnskap om

 • ulike datakilder
 • statistikkprogrammet R

Ferdigheter
Studenten skal kunne

 • importere data til R og klargjøre data for videre grafisk og statistisk analyse
 • transformere og visualisere data ved bruk av R
 • administrere data og kunne reprodusere resultater
 • identifisere potensielle etiske problemer relatert til databehandling

Generell kompetanse
Studenten skal

 • forstå grunnprinsippene for eksplorativ dataanalyse, herunder utforske og visualisere data fra forskjellige kilder

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

2 timer forelesning og 4 timer gruppe/datalab per uke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske innleveringar. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

To obligatoriske innleveringar som kvar tel 50 % av karakteren.

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.