Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Elementær statistikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i statistikk og en opplæring i bruk av programpakken R. Emnet inneholder deskriptiv statistikk, diskrete sannsynlighetsmodeller, fordelinger for en og to variabler og i tillegg litt om kovarians og korrelasjon. I statistikkdelen vert den grunnleggende teorien for hypotesetesting og p-verdier gjennomgått. Videre behandler en kategoriske måledata for ett og to utvalg, lineære modeller med vekt på vanlig regresjon og multippel regresjon der sammenhengen til korrelasjon blir poengtert. Det bli lagt vekt på bruk og tolking av utskrift frå programpakken R.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Deskriptiv statistikk og grafisk presentasjon av data
 • Regresjon og korrelasjonsanalyse
 • Forsøksplanlegging
 • Sannsynlighetsregning, herunder forventning, varians og betinget sannsynlighet
 • Binomisk fordeling
 • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
 • Konfidensintervall og hypotesetesting om middelverdien i en populasjon
 • Ett og to-utvalgs t-tester
 • Bruke en av de vanlige statistikkprogrammene på datamaskin

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

STAT110: 5sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

6 dataøvingar (gyldige i to semester: inneverande + våren etter).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  19.12.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.12.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen