Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Elementær statistikk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i statistikk og en opplæring i bruk av programpakken R. Emnet inneholder deskriptiv statistikk, diskrete sannsynlighetsmodeller, fordelinger for en og to variabler og i tillegg litt om kovarians og korrelasjon. I statistikkdelen vert den grunnleggende teorien for hypotesetesting og p-verdier gjennomgått. Videre behandler en kategoriske måledata for ett og to utvalg, lineære modeller med vekt på vanlig regresjon og multippel regresjon der sammenhengen til korrelasjon blir poengtert. Det bli lagt vekt på bruk og tolking av utskrift frå programpakken R.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Deskriptiv statistikk og grafisk presentasjon av data
  • Regresjon og korrelasjonsanalyse
  • Forsøksplanlegging
  • Sannsynlighetsregning, herunder forventning, varians og betinget sannsynlighet
  • Binomisk fordeling
  • Store talls lov og sentralgrenseteoremet
  • Konfidensintervall og hypotesetesting om middelverdien i en populasjon
  • Ett og to-utvalgs t-tester
  • Bruke en av de vanlige statistikkprogrammene på datamaskin

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

6 dataøvingar (gyldige i to semester: inneverande + våren etter).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer.

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

STAT110: 5sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon