Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Grunnkurs i statistikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Å gi en innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære med hovedvekt på det første.

Innhald:

Kurset gir en innføring i sannsynlighetsregning. Diskrete og kontinuerlige fordelinger, blant annet binomisk, hypergeomerisk, eksponensiell, Poisson and normalfordeling blir behandlet. Simultanfordelinger og korrelasjon blir også dekket. Eksempler hentes fra mange ulike felt. Siste del av kurset handler om prinsipper for estimering av ukjente størrelser, konfidensintervaller og om hypotesetesting.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

  • Grunnleggende begreper innen sannsynlighetsregning, som forventing, varians og korrelasjon.
  • Diskrete og kontinuerlig fordelte tilfeldige variable
  • Store talls lov og sentralgrenseteormet
  • Simultanfordeling og betinget fordeling
  • Parameterestimering og konfidensintervaller
  • Hypotesetester og p-verdier

Generell kompetanse

Studenten

  • Ha en praktisk forståelse av sannsynlighetsbegrepet, slik det brukes i samfunnsdebatten.
  • Kunne utføre og tolke statistiske analyser

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT101, MAT105 eller MAT111, kan lesast parallelt.

Studiepoengsreduksjon

STAT101: 5sp, ECON240: 4sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldig i to semester: inneverande + påfølgjande)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamentidleg i semesteret for studentar med gyldig fråvær: 5 timar.

Skritleg skuleeksamen seint i semesteret: 4 timar

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon