Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Statistiske metodar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Å gi en introduksjon til statistiske metoder passende for studenter innen naturvitenskap. Sammen med STAT110 utgjør kurset en naturlig basis i statistikk.

Innhald

Sammenlikning av to utvalg, variansanalyse og forsøksplanlegging. Bivariat normalfordeling, korrelasjon og enkel regresjon. Innføring i ikkeparametriske og Bayesianske metoder. Eksempler fra ulike anvendelsesområder blir gitt. Utvalgte emner fra sannsynlighetsregning blir også dekket, transformasjon av tilfeldige variable, momentgenerende funksjon og ordningsobservatoren. Bruk av statistikkpakken R.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kjenner

 • Transformasjoner av tilfeldige variable
 • Momentgenererende funksjon
 • Bivariat normalfordeling og korrelasjon
 • Ordningsobservatoren
 • Konfidensintervaller og tester for varianser
 • Regresjonsanalyse
 • Føyningstest og kontingenstabeller.
 • Variansanalyse: enveis og toveis
 • Ikkeparametriske tester (Wilcoxon)
 • Bayesianske metoder
 • Statistikkpakken R

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan bruke grunnleggende statistiske metoder, og forstår det matematiske grunnlaget for disse.
 • Forstår grunnprinsipper for dataanalyse.
 • Kan programmere i statistikkpakken R, og kan fortolke resultater fra R

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT110

Studiepoengsreduksjon

ECON240: 3 SP

ITØK204: 5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (gyldige to semestre: inneverande + hausten etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 4 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.09.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.09.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted