Hjem
Studentsider
Masteremne

Anvendt statistikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSTAT200
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (engelsk kan bli brukt)
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Hovedmålet til emnet er å gi en god oversikt over både klassiske og mer avanserte statistiske metoder for å analysere data. Fokus vil være å forstå prinsippet og begrensningene ved en metode, bruke metoden på den åpne Programvaren R og tolke resultatene. De statistiske metodene som vil brukes i emnet kan inkludere en/to-faktors ANOVA (variansanalyse), lineær og ikke-lineær minste kvadraters metode for en rett linje (regresjon), analyse av kovarians (ANCOVA), ikke-parametriske teknikker, generaliserte lineære modeller, analyse av tidsrekker, generaliserte minste kvadrater, blandet effekt modeller, overlevelsesanalyse, faktoranalyse, PCA, PLS og "hidden Markov models". Forelesningene vil starte med en introduksjon til R, så ingen forkunnskaper i dette programmet er nødvendig.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Vurdere praktiske problemstillinger som krever analyse av datasett, og velge adekvat statistisk analysemetode, særlig innenfor området varians- og regresjonsanalyse.
 • Gjennomføre dataanalysen ved korrekt valg blant mulighetene som tilbys i vanlig statistisk programvare.
 • Fortolke resultater gitt på forskjellig måte av et statistisk programsystem, og sette fortolkningen i sammenheng med begrensningene som ligger i modellbeskrivelsen.
 • Foreta enkle statistiske utregninger direkte uten bruk av omfattende programvare.
 • Forklare egenskapene ved sentrale statistiske metoder på en enkel måte ut fra rimelige modellantagelser, spesielt for normalfordelte observasjoner.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT101 eller STAT110

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldige i to semester: inneverande + hausten etter)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Vår.

I semesteret utan undervisning arrangeres det eksamen kun for studenter med gyldig fråvær.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no