Hjem
Studentsider
Masteremne

Statistisk inferensteori

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir en videreføring i fordelingsteori, estimering og hypoteseprøving. Disse temaene er behandlet på mer elementært nivå i de to innføringskursene STAT110 og STAT111. Målet er å gi et godt begrepsmessig og matematisk grunnlag for mer videregående arbeid med statistisk metodikk. Emner som behandles er transformasjoner av stokastiske variable, eksponensielle familier, sannsynlighetsmaksimering og litt om suffisiens og Bayesiansk metodikk.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Være fortrolig med vanlige fordelingsfamilier herunder den eksponensielle familie og lokasjonsskala familier.
 • Beherske transformasjonsteknikker for envariable og bivariate fordelinger.
 • Beherske begreper som kovarians og betinget sannsynlighet.
 • Kjenne til konvergensbegreper som nesten sikker konvergens, konvergens i fordeling og konvergens i sannsynlighet.
 • Være fortrolig med suffisiensbegrepet og sannsynlighetsmaksimeringsprinsippet.
 • Kunne bruke og evaluere de viktigste estimeringsmetodene som minste kvadraters og sannsynlighetsmaksimering.
 • Kunne bruke hypotesetestingsmetodikk herunder inkludert sannsynlighetskvotetesten.
 • Kjenne til noe asymptotisk teori for estimering og hypotesetesting.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT112, MAT121, STAT111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar (Gyldig kun inneverande semester)

Vurderingsformer

4 timer skriftlig eksamen. Lovlege hjelpemiddel: enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen berre ein gong i året - vår.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  22.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen