Hjem
Studentsider
Masteremne

Livsforsikringsmatematikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSTAT230
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

 • Ressursar

Undervisningssemester

Annankvar vår, jamne årstal.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje ei brei innføring i teori og teknikk for livsforsikringsmatematikk. Det gir eit godt grunnlag for bruk i livsforsikringsbransjen og trygdevesenet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • Kjenne den elementære rentelæra. Kunne rekne med dei ulike typa lån: fastlån, serielån og annuitetar.
 • Kjenne dødlighetsteori: hasardfunksjon, attståande levetid og standard levetidsfordelingar, og selekt dødeligheit.
 • Forsikring på ett og fleire liv: opplevingsforsikring, dødsrisikoforsikring og kombinasjonen: vanlig livsforsikring. Fastetting av premie ut fra ekvivalensprinsippet.
 • Rekne ut dei ulike slag kostnader knytt til forsikringa.
 • Utleie Thieles differensiallikning for ulike livsforsikringar.
 • Rekne ut sikkerheitspåslag og ulike slag bonus tilbakeføringar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT111, MAT112, MAT121; STAT110, STAT111 og STAT220

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar. (Gyldige i to semester: (Gyldig i to semester: inneverande + hausten etter)

Vurderingsformer

 • Grunna koronavirus situasjonen vert eksamen våren 2020 digital munnleg eksamen. Karakterskala bestått/ikkje bestått i staden for A-F

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Eksamen vert gitt høgst ein gong i året.

Karakterskala

Karakterskalaen er bestått/ikkje bestått. Karakterregegelen er endra grunna situasjonen med koronavirus.

Vurderingssemester

Eksamen vert gitt høgst ein gong i året

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.