Hjem
Studentsider
Masteremne

Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSTAT231
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Annankvar haust, jamne årstal.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset skal gje ei grundig innføring i sentrale risikoteoretiske omgrep og modellar, og i metodar til tariffering, reserveavsetning og solvensvurdering i skadeforsikring.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • Dei grunnleggjande prinsippa for utregning av kompensasjon.
 • Kjenne omgrepa rein premie, netto premie og bruttopremie. Kunne nytta premieprinsippa til å rekne ut premie for ulike forsikringar.
 • Kjenne til ulike former for reassuranse.
 • Kunne rekne ut Bayes estimatoren for netto premie for enkle modellar.
 • Kunne nytte kredibilitetsteori til å finne netto premie i ulike situasjoner.
 • Kjenne metoden med totale marginalar nytta i multiplikative rating modellar.
 • Kjenne dei grunnleggjande eigenskapane til Poisson prosesse. Kunne finne den momentgenererande funksjonen til den samansette Poissonprosessen og til den negative binomiske fordelinga.
 • Kunne utleie og nytte Lundbergs ulikhet for sannsynet for ruin. Kunne nytte Normal Power approksimasjonen til å sette solvenskrav.
 • Kunne nytte "Chain Ladder" metoden for reserveavsetningar og kjenne til ulike grunngjevingar for denne metoden.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT210, STAT220

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar. (Gyldige i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar.

Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Eksamen vert gitt høgst ein gong i året.

Grunna tiltaka mot spreiing av Covid-19 er UiB stengd for gjennomføring av campus-eksamen. Hausten 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen vert gitt høgst ein gong i året.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  16.02.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  02.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen