Hjem
Studentsider
Masteremne

Monte Carlo metodar og Bayesiansk statistikk

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i teori og praksis innen Monte Carlo statistiske metoder og Batseiansk statistikk. Tema som behandles er generering av stokastiske variable fra statistikk fordelinger, estimering av tetthetsfunksjon, Monte Carlo integrasjon med tilhørende estimering av feil, Monte Carlo metoder for statistisk inferens, og bootstrap. Kurset vil gi en relativt grundig innføring i Markov kjede Monte Carlo og Bayesiansk statistikk.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Generering av stokastiske variable fra statistikk fordelinger
  • Bruk av aksep-forka-algoritmen
  • Være i stand til å utføre Monte Carlo integrasjon med tilhørende evaluering av feil og beherske "imporance sampling" i integasjon
  • Kjenne til akselerasjonsmetoder som bruk av antitetiske variable og kontrollvariable.
  • Bruke Monte Carlo-metoder for estimering av tetthetsfunksjon, og utføre hypotesetester
  • Kjenne til Bootstrap-metoden
  • Ha et grundig kjennskap til Markov kjede Monte Carlo (MCMC) inklusiv Metropolis-Hastings algoritmen og Gibbs sampling.
  • Forstå Bayesisk teorem og utføre Bayesiansk inferens både eksakt og med MCMC
  • Bruke "conjugate priors"
  • Utføre modellvalg og bruke Bayesiansk nettverk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT110, STAT111, det er ein fordel med STAT210

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar / ca. 4 timer pr. veke

Data lab / 2 timar i veka i 6 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 obligatoriske øvingar (gyldige i to semester: inneverande + semesteret etter).

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon