Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Prosjektarbeid i statistikk

Main content

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet består i å skrive og presentere ei prosjektoppgåve. Prosjektoppgåva vil ha tema som spenner over heile spekteret av sentrale problemstillingar i statistikk. I prosjektarbeidet skal studentane få trening i bruk av bibliotekstenester. Det blir og gitt undervising i programpakka R, matematisk skriving og i bruk av LaTex.

Læringsutbyte

Etter fullførd emne skal studentane kunne:

  • Planleggje og gjennomføre eit prosjekt knytt til statistiske fag.
  • Redigere matematisk tekst ved hjelp av eigna programvare.
  • Formulere og presentere ei matematisk problemstilling både munnleg og skriftleg.

Krav til forkunnskapar

MAT111, MAT112, MAT121, STAT110, STAT111.

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, STAT210, STAT220

Krav til studierett

Emnet er berre opent for studentar som tek Bachelorgrad i statistikk eller Integrert master i aktuarfag.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk frammøte på undervising.

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve + munnleg presentasjon. Eksamen berre ein gong i året - vår.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAT292: 10sp, MAT264: 9sp

Vurderingssemester

Eksamen berre ein gong i året - vår (fyste gong vår 2017)

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon