Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til Data Science med R

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet er et videreutdanningsemne som tilbys via UiB Videre, https://www.uib.no/utdanning/evu/136582/data-science-med-r

Undervisningsstad

Digital undervisning

Mål og innhald

Dette kurset er en introduksjon til data science og programpakken R. Kurset starter med å forklare hvordan data kan importerest fra forskjellige kilder til R, og presenterer forskjellige metoder i R som gjør det mulig å strukturere og transformere data. Videre er det fokus på å visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker. Grunnleggnde modelleringsteknikker i statistikk/data science vil også bli introdusert, men uten å gå inn på den underliggende matematiske teorien.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • ulike datakilder
  • statistikkprogrammet R

Ferdigheter

Studenten skal kunne

  • importere data til R og klargjøre data for videre grafisk og statistisk analyse
  • transformere og visualisere data ved bruk av R
  • administrere data og kunne reprodusere resultater

Generell kompetanse

Studenten skal

  • forstå grunnprinsippene for eksplorativ dataanalyse, herunder utforske og visualisere data fra forskjellige kilder

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse. Matematikk R1 + R2,eller tilsvarende

Studiepoengsreduksjon

Overlapper 5 studiepoeng med STAT100.

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre, https://www.uib.no/utdanning/evu

Arbeids- og undervisningsformer

Digitale gruppeøvelser og forhåndsinnspilte forelesningsvideoer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ukentlige obligatoriske innleveringar, 50% må være godkjent. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Digital skriftlig hjemmeeksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen Bestått/Ikkje bestått nytta.

Vurderingssemester

Kun vurdering i semestre der det er undervisning og i påfølgjande semester ved gyldig fråvær.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det adinistrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieretlleiar@math.uib.no

Eksamensinformasjon