Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til Data Science med R

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig. Lyses ut avuiB Videre ca 0,5 år før oppstart.

Undervisningsstad

Digital undervisning

Mål og innhald

Dette kurset er en introduksjon til data science og programpakken R. Kurset starter med å forklare hvordan data kan importerest fra forskjellige kilder til R, og presenterer forskjellige metoder i R som gjør det mulig å strukturere og transformere data. Videre er det fokus på å visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker. Grunnleggnde modelleringsteknikker i statistikk/data science vil også bli introdusert, men uten å gå inn på den underliggende matematiske teorien.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • ulike datakilder
 • statistikkprogrammet R

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • importere data til R og klargjøre data for videre grafisk og statistisk analyse
 • transformere og visualisere data ved bruk av R
 • administrere data og kunne reprodusere resultater

Generell kompetanse

Studenten skal

 • forstå grunnprinsippene for eksplorativ dataanalyse, herunder utforske og visualisere data fra forskjellige kilder

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse. Matematikk R1 + R2,eller tilsvarende

Studiepoengsreduksjon

Overlapper 5 studiepoeng med STAT100.

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre, https://www.uib.no/utdanning/evu

Arbeids- og undervisningsformer

Digitale gruppeøvelser og forhåndsinnspilte forelesningsvideoer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ukentlige obligatoriske innleveringar, 50% må være godkjent. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Digital skriftlig hjemmeeksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen Bestått/Ikkje bestått nytta.

Vurderingssemester

Kun vurdering i semestre der det er undervisning og i påfølgjande semester ved gyldig fråvær.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det adinistrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieretlleiar@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.11.2021, 15:00
  Trekkfrist
  20.10.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen