Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Statistiske metodar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet er et videreutdanningsemne som tilbys via UiB Videre, https://www.uib.no/utdanning/evu/136610/statistikk-og-statiske-metoder

Mål og innhald

Samanlikning av to utvalg, variasjonsanalyse og forsøksplanlegging. Bivariat normalfordeling, korrelasjon og enkel regresejon. Innføring i ikke-prametriske og Bayesianske metoder. Eksempler fra ulike anvendelsesområder blir gitt. Utvalgte emner fra sannsynlighetsregning blir også dekket, for eksempel ordningsobservatoren. Bruk av statistikkpakken R.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kjenner

 • Bivariat normalfordeling og korrelasjon
 • Ordningsobservatoren
 • Konfidensintervaller og tester for varianser
 • Regresjonsanalyse
 • Føyningstest og kontingenstabeller
 • Variasjonsanalyse: enveis og toveis
 • Ikke-parametriske tester (Wilcoxon)
 • Bayesianske metoder
 • Statistikkpakken R

Generell kompetanse

 • kan bruke grunnleggende statistiske metoder, og forstår det matematiske grunnlaget for disse
 • forstår grunnprinsipper for dataanalyse
 • kan programmere i stistikkpakken R, og kan fortolke resultater fra R

Krav til forkunnskapar

R1 + R2 matematikk fra videregående skule

Tilrådde forkunnskapar

STAT110 eller STAT622

Studiepoengsreduksjon

ECON240: 3 SP

ITØK204: 5 SP

Arbeids- og undervisningsformer

Digitale forelesninger og /eller videoer ca 2 timer pr. veke

Data lab/2 timer i uken i 9 uker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent obligatoriske oppgaver (gyldig to semester: inneværende og påfølgende semester).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen: 4 timer

Hjelpemiddel til eksamen

Tillatt hjelpemiddel: enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets sine regler

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta

Vurderingssemester

Eksamen i semester der emnet blir undervist.

Administrativt ansvarleg

Administratit ansvarlig for emnet er Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen