Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Avansert dataananlyse med R

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst. Emnet er et videreutdanningsemne som tilbys via UiB Videre, https://www.uib.no/utdanning/evu/

Undervisningsstad

Digital undervisning

Mål og innhald

Dette emnet vil presentere avansert metodikk innen dataanalyse, med spesielt fokus på teori og bruk av generalisert lineære miksede modeller. Videre vil det fokuseres på praktisk bruk av R og spesielt på pakken «glmmTMB».

Læringsutbyte

Etter fullført emnet skal studentene ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kjenne til teorien bak generaliserte lineære miksede modeller

Ferdigheter

  • kunne implementere statistiske modeller i R
  • bruke generaliserte lineære miksede modeller på reelle datasett i R ved glmmTMB

Generell kompetanse

  • ha et overblikk av hvordan avanserte statistiske metoder kan bli brukt for å analysere større datasett

Krav til forkunnskapar

STAT110 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

Det er en fordel med STAT111 eller STAT200 eller tilsvarende.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet må du søkt og fått opptak til dette videreutdanningsemnet via UiB Videre, https://www.uib.no/utdanning/evu

Arbeids- og undervisningsformer

Digitale førelesningar og/eller videoer ca. 2 timar pr. veke

Data Lab / 2 timar i uken i 9 uker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske innleveringer.

Vurderingsformer

Digital hjemmeeksamen over 3 dager.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen Bestått/Ikkje bestått nytta.

Vurderingssemester

Kun vurdering i semestre der det er undervisning og i påfølgjande semester ved gyldig fråvær.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det adinistrative ansvaret for emnet.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon