Hjem
Utdanning
Masteremne

Livskvalitet- sjukepleie i eit medisinsk perspektiv

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeSYKVIT301
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Studentane skal ha innsikt i livskvalitet som omgrep og forskingstradisjon

Innhald:

*Livskvalitet og relaterte omgrep som helse og sjukdom.

*Ulike typar vilkår for livskvalitet, som stress og meistring

*Livskvalitet sett i eit helsefremjande perspektiv.

*Evidensomgrepet slik det vert brukt i helsefagleg forsking

Læringsutbyte

*Studentane skal vise ei grunnleggjande forståing for livskvalitet og andre relaterte omgrep sett i sjukepleiefagleg samanheng.

*Studentane skal kunne reflektere kritisk over forskingsmessige og metodologiske problemstillingar relatert til livskvalitet både munnleg og skriftleg.

*Studentane skal kunne bruke kunnskapar om livskvalitet i eige forskingsarbeid eller anna skriftleg arbeid.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar

Seminar

Gruppearbeid

3,5 uker

Vurderingsformer

Studentane skal skrive ei heimeoppgåve over ei veke kor teksten skal innehalde ein analyse av valde artiklar eller anna skriftleg materiale.

2 interne sensorar.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

e-post: studie@igs.uib.no

tlf: 55586100

Emneansvarleg: Jorunn Drageset - http://www.uib.no/personer/Jorunn.Drageset