Hjem
Utdanning
Masteremne

Praxeologisk teori og praxeologisk forskning

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSYKVIT303
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Studentane skal ha innsikt i Praxeologi som omgrep og forskingstradisjon ut frå grunnvitskapelege tekstlesingar, vitskapsteoretiske- og metodologiske analysar relatert til konkrete empiriske studie

Innhald:

- Om sjukepleie i historisk perspektiv - Praktikk, klinikk og klinisk blikk

- Sjukepleie i vitskapeleg perspektiv

- Kva er eit fag/disiplin?

- Kunst, praktisk teori og vitskap?

- Teori og filosofi i, for og om praktikk

- Forståelse og forklaring - to sider av samme sak

- Brytande tenking og konstruksjon av forskningsobjektet

Læringsutbyte

Studenten skal kunne gjere greie for utviklinga og den moderne struktureringa av den medisinske- og sjukepleiefaglege praktikken, klinikk og det kliniske blikk historisk, og implikasjonane av dette for dei framvaksande semiprofessionane

Studenten skal kunne bruke sentrale omgrep og teoretiske verktøy som knytter seg til sjukepleie som vitskapleg/teoretisk disiplin og tilsvarande studiar av omsorg, sjukepleie, helse og medisin

Studenten skal kritisk vurdere og reflektere over dei forskningsmessige og metodologiske problemstillingane som er relatert til den praxeologiske forskningstradisjonen

Studenten skal kunne bruke analytiske evner og sjølvstende i arbeid både muntleg og skriftleg.

Studentane skal bygge opp haldningar til ulike filosofiske, praktiske og vitskaplege tradisjonar sine vilkår, bruksområde og avgrensingar samt rolla deira i samfunnet relatert til omsorg, sjukepleie, helse og medisin

Krav til forkunnskapar

Emnet er ope for alle interesserte studentar, max 30 deltakarar. Studentar på masterstudie i helsefag har 1. prioritet og blant desse har studentane som følgjer studieprogrammet sjukepleievitskap førsterett.

Krav til studierett

Masterstudiet i helsevitenskap

Det medisinske fakultet tilbyr hospitantstudierett: http://www.uib.no/med/66215/hospitantstudierett

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er basert på:

 • forelesingar
 • gruppearbeid (nærlesing av tekstar)
 • utvikle skriftleg arbeid basert på tekstar i pensum
 • studentframlegg av tekstar
 • studentframlegg av teoretiske inntak knytt til planlagte forskingsprosjekt
 • sjølvstudie

Totalt 40 timer i uken i 3,5 uker

Vurderingsformer

Avsluttande eksamen i emnet er ei heimeoppgåve som består av eit sjølvstendig arbeid basert på innhaldet av kurset og dei på førehand gjevne forventa læringsresultata til kurset.

2 interne sensorar

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

Kurs blir avslutta med ei summativ evaluering kor sentrale spørsmål kan svarast på muntleg eller skriftleg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kalfarveien 31, 5018-Bergen

e-post: studie@igs.uib.no

tel: 55586100

Emneansvarleg: Astrid Blystad, professor

http://www.uib.no/personer/Astrid. Blystad