Hjem
Utdanning
Masteremne

Omsorgsteori og omsorgsforskning

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeSYKVIT305
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Kurset tar utgangspunkt i og diskuterer helsepolitiske og ideologiske vilkår for utøving av omsorg i sjukepleie. Videre tar kurset for seg omsorg som omgrep relatert til ulike teorier om omsorg og omsorgsforsking.

Innhald:

 • Omsorg på systemnivå: Lovregulering og helsepolitiske dokumenter som danner vilkår for profesjonsutøving
 • Omsorgsteori i et feministisk, humanistisk og helsefaglig perspektiv
 • Omsorgsforsking relatert til dei ulike perspektiva

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha avansert kunnskap om og kunne kritisk analysere helsepolitiske og ideologiske vilkår for utøving av profesjonell omsorg

 

 • ha inngåande kunnskap om og kunne reflektere kritisk over omsorgsteoriar på både system- og individnivå

 

 • ha kunnskap om aktuell omsorgsforsking og kunne kritisk vurdere forskingsresultat

 

 • kunne anvende omsorgsteoretiske perspektiv i høve til sentrale problemstillingar innan sjukepleiefaget

Krav til studierett

Masterstudiet i helsevitenskap

Det medisinske fakultet tilbyr hospitantstudierett: http://www.uib.no/med/66215/hospitantstudierett

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga er basert på:

 • forelesingar
 • gruppearbeid
 • studentframlegg basert på teoretisk inntak til aktuelle forskingsprosjekt
 • sjøvstudie

 

Totalt: 40 timer i veka i 3.5 veker

Vurderingsformer

Essay / heimeoppgåve.

2 interne sensorar

Karakterskala

Karakterskala A-F

Litteraturliste

Litteraturliste til emnet legges på gruppen MAMD-SYK.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

e-post: studie@igs.uib.no

tel: 55586100

Emneansvarlige: Frøydis Bruvik

http://www.uib.no/personer/Froydis.Bruvik