Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Eldre teaterhistorie

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet skal gi ei grunnleggande innføring i europeisk teaterhistorie frå antikken og fram til slutten av 1700-talet.

Gjennom emnet skal studenten få kunnskapar om skodespelarkunsten si utvikling i eldre europeisk historie, teaterbygningar og teaterdekorasjonanes funksjon og dramatikken si status i eldre tiders teater. Studenten skal òg få forståing for dei samfunnsmessige kontekstane til teater i eldre europeisk historie.

Gjennom emnet skal studenten få forståing for samanhengen mellom teater i fortid og nåtid.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • gode kunnskapar om dei ulike epokane i eldre europeisk teaterhistorie
 • kunnskapar om skodespelarkunst i eldre teaterhistorie
 • kunnskapar om teaterbygningar og teaterdekorasjonar i eldre europeisk teaterhistorie
 • grunnleggjande kunnskapar om teaterhistoriografiske problemstillingar.

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • gi ei god skriftleg utgreiing om eit emne innan eldre europeisk teaterhistorie
 • kan finne og oppdatere eigne teaterhistoriske kunnskapar
 • foreta ei enkel historiografisk vurdering av ein teaterhistorisk tekst

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • tileigne seg ny teaterhistorisk kompetanse gjennom eigne studiar av eldre teaterhistorie
 • reflektere over ulike måtar å forstå teaterhistoria på
 • reflektere over samanhengen mellom teaterhistoria og teater i nåtida.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av forelesingar og seminar med studentinnlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisninga.

Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva hausten 2020. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på seks timar.

Våren 2021 er vurderingsforma endra frå skoleeksamen til heimeeksamen på 2 dagar, som tiltak mot spreiing av koronavirus. Oppgåva skal vere på omlag 2000 ord.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust. Det er óg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav

Litteraturliste

Emnet har eit pensum på om lag 1000 tekstsider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.02.2021, 13:00
  Innleveringsfrist
  18.02.2021, 13:00
  Trekkfrist
  02.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen