Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Moderne teaterhistorie

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet skal gi ei grunnleggande innføring i moderne europeisk teaterhistorie frå slutten av 1700-talet og fram til nåtida.

Gjennom emnet skal studenten få kunnskapar om den moderne skodespelarkunsten si utvikling, regikunsten, teaterbygningane og scenografiens si funksjon i moderne teater. Studenten skal òg få forståing for dei samfunnsmessige kontekstane til moderne europeisk teater.

Gjennom emnet skal studenten få forståing for samanhengen mellom teater i fortid og nåtid.

Emnet inneheld òg ei innføring i teatervitskapeleg oppgåveskriving.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • gode kunnskapar om moderne teaterhistorie.
 • gode kunnskapar om skodespelarkunst, scenografi, og regikunst i nyare europeisk teater.
 • forståing for samanhengar og utviklingslinjer i moderne europeisk teaterhistorie

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • gi ei god skriftleg utgreiing om emne innan moderne europeisk teaterhistorie.
 • skildre eit teaterfenomen i samtida i lyset av moderne teaterhistorie.
 • Gi ein enkel utgreiing om eit avgrensa fenomen innanfor moderne skodespelarkunst, scenografi eller regikunst.


Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • tileigne seg ny kunnskap gjennom studia av moderne teaterhistorie og teater i samtida.
 • reflektere over samanhengen mellom teaterhistoria og teater i samtida.
 • reflektere over estetiske, historiske og politiske aspektar ved samtidas teater.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av forelesingar og seminar med studentinnlegg. Det vil òg vere eit obligatorisk innføringskurs i oppgåveskriving. I samband med dette skal studenten skrive ei øvingsoppgåve og møte til individuell rettleiing av øvingsoppgåva, jf. obligatoriske arbeidskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisninga.

Studentane skal i tillegg gjennomføre tre obligatoriske aktivitetar:

1) Delta på innføringskurs i oppgåveskriving.

2) Levere inn ei øvingsoppgåve.

3) Møte til rettleiing av øvingsoppgåve.

Vurderingsformer

7-dagars heimeeksamen og ein justerande munnleg eksamen.

Oppgåva skal vere på om lag 4 000 ord.

Karakterskala

A - F.

Vurderingssemester

Vår. Det er óg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav

Litteraturliste

 Emnet har eit pensum på om lag 1100 tekstsider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  06.09.2022
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   20.09.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   27.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   11.10.2022–21.10.2022