Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Moderne teaterhistorie

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet skal gi ei grunnleggande innføring i moderne europeisk teaterhistorie frå slutten av 1700-talet og fram til nåtida.

Gjennom emnet skal studenten få kunnskapar om den moderne skodespelarkunsten si utvikling, regikunsten, teaterbygningane og scenografiens si funksjon i moderne teater. Studenten skal òg få forståing for dei samfunnsmessige kontekstane til moderne europeisk teater.

Gjennom emnet skal studenten få forståing for samanhengen mellom teater i fortid og nåtid.

Emnet inneheld òg ei innføring i teatervitskapeleg oppgåveskriving.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • gode kunnskapar om moderne teaterhistorie.
 • gode kunnskapar om skodespelarkunst, scenografi, og regikunst i nyare europeisk teater.
 • forståing for samanhengar og utviklingslinjer i moderne europeisk teaterhistorie

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • gi ei god skriftleg utgreiing om emne innan moderne europeisk teaterhistorie.
 • skildre eit teaterfenomen i samtida i lyset av moderne teaterhistorie.
 • Gi ein enkel utgreiing om eit avgrensa fenomen innanfor moderne skodespelarkunst, scenografi eller regikunst.


Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • tileigne seg ny kunnskap gjennom studia av moderne teaterhistorie og teater i samtida.
 • reflektere over samanhengen mellom teaterhistoria og teater i samtida.
 • reflektere over estetiske, historiske og politiske aspektar ved samtidas teater.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

TEAT115 overlapper med TEAT114

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av forelesingar og seminar med studentinnlegg. Det vil òg vere eit obligatorisk innføringskurs i oppgåveskriving. I samband med dette skal studenten skrive ei øvingsoppgåve og møte til individuell rettleiing av øvingsoppgåva, jf. obligatoriske arbeidskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisninga.

Studentane skal i tillegg gjennomføre tre obligatoriske aktivitetar:

1) Delta på innføringskurs i oppgåveskriving.

2) Levere inn ei øvingsoppgåve.

3) Møte til rettleiing av øvingsoppgåve.

Vurderingsformer

7-dagars heimeeksamen og ein justerande munnleg eksamen.

Oppgåva skal vere på om lag 4 000 ord.

Karakterskala

A - F.

Vurderingssemester

Vår. Det er óg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav

Litteraturliste

 Emnet har eit pensum på om lag 1100 tekstsider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   09.05.2022, 13:00
   Innleveringsfrist
   16.05.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   01.06.2022–17.06.2022