Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Teaterestetikk og teaterteori

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Formålet med emnet er å utvikle studentane sine teoretisk-kritiske refleksjonsevne i høve til teater og anna scenekunst i samtid og nær fortid. Emnet gir ei grunnleggande innføring i teaterestetikk og teaterteoriar frå slutten av 1700-tallet til i dag. Sentrale teaterestetiske teoriar frå det 19. hundreåret vert gjennomgått, men hovudfokus vil vere på teoriar frå det 20. og 21. hundreåret I tillegg vil emnet også omfatte ei grunnleggande innføring i teatervitskapelig hermeneutikk og kritisk teori.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • gode kunnskapar om moderne teaterestetiske teoriar
 • grunnleggjande forståing for sambandet mellom teori og praksis innan teater
 • grunnleggjande kunnskapar om teatervitskapelig hermeneutikk.


Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • gi ei skriftleg utgreiing om ei teaterteoretisk problemstilling
 • vurdere og drøfte likskapar og skilnader mellom ulike teaterestetiske teoriar
 • drøfte relevansen av ein estetisk teori i høve til ein bestemt teaterpraksis.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • vurdere ei teaterframsyning eller ei teaterpraksis i lys av estetiske teoriar
 • drøfte teaterestiske spørsmål i samband med samfunnstilhøve.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådd startgrunnlag er fullført 100-nivå i teatervitskap.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av forelesningar og seminar med studentinnlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisninga.

Grunna koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva våren 2021. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen med ein justerande munnleg eksamen.

Oppgåva skal vere på om lag 4 000 ord.

 

Våren 2021 blir munnleg eksamen gjennomført på campus som normalt.
Studentar som er i ei risikogruppe, eller av andre koronarelaterte grunnar ikkje kan møte på campus, kan kontakte instituttet på studierettleiar@lle.uib.no.

Karakterskala

Karakterskala frå A - F.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i hasutsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   31.05.2021, 13:00
   Innleveringsfrist
   07.06.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen