Hjem
Studentsider
Masteremne

Teatervitskap: Teoretisk fordjuping i eit systematisk område

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeTEAT303
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet inneheld ei teoretisk og analytisk fordjuping i eitt eller fleire av dei systematiske områda skodespelarkunst, regi, dramaturgi og scenografi. Kvart av dei systematiske områda skal kasta lys over hovudaspekt ved teater framsyninga som eit scenisk kunstverk og gi ei utdjuping av den estetiske heilskapsforståinga.

Det kan variera frå semester til semester kva for eit av dei systematiske områda som vert handsama i undervisinga.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • djuptgåande kunnskap om eitt eller fleire av dei systematisk områda innanfor teatervitskapen
 • gode kunnskapar om teoridanning i relasjon til eitt eller fleire av dei systematisk områda

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • formulere seg klart og reflektert om dei systematiske områda det vert undervist i
 • greie ut teoretisk om dei systematiske områda det vert undervist i
 • nytte systematisk kunnskap til analyse av scenekunstverk

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • drøfte teoretiske og systematiske problemstillingar innanfor teatervitskapen
 • bidra kritisk til den systematiske teaterforståinga innanfor teatervitskapen

Krav til forkunnskapar

 Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

TEAT301 og TEAT302.

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved masterprogrammet i teatervitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

 Undervisninga vert gitt i form av forelesingar og seminar med studentinnlegg

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisninga.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen (om lag 5 000 ord)

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Vår

Det blir arrangert midtsemesterseksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig obligatorisk aktivitet frå vårsemesteret.

Litteraturliste

 Pensum er på omlag 1000 sider innan eitt eller fleire av dei systematiske områda skodespelarkunst, regi, scenografi og dramaturgi.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for MAHF-TEAT

Emneansvarleg

Fagmiljøet i teatervitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  31.05.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  08.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  25.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen