Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Farmakologi

Hovedinnhold

Mål og innhald

Farmakologi er et studium av interaksjoner mellom medikamenter og den levende organisme.

Faglig innhold

Kandidaten skal kunne gjøre rede for grunnleggende farmakologiske definisjoner og begreper. Videre skal kandidaten kunne gjøre rede for farmakologiske egenskaper hos de typer av medikamenter som har størst betydning innenfor odontologisk virksomhet.

Læringsutbytte

Generell farmakologi:

1. Farmakodynamikk: Proteiner som mål for legemidler; Reseptor; Agonister og antagonister; Dose-virkningskurve

2. Farmakokinetikk: Absorpsjon; Fordeling; Metabolisme; Utskillelse; Halveringstid; Transport over membraner; Terapeutisk virkningsbredde

3. Interaksjoner: Synergisme; Antagonisme

Lokalanestetika: Metoder for fremkalling av lokalanestesi; Anvendelsesområder; Virkningen på forskjellige typer nervefibre; Virkningsmekanisme; Kjemiske egenskaper; Kinetikk; Estertype; Amidtype; Bupivakain; Lidokain; Mepivakain; Prilokain; Artikain; pH; pKa; Lipidoppløselighet; Proteinbinding; Karkontraherende midler; Bivirkninger

Analgetika: Smertetyper; Opioidanalgetika; Antipyretiske analgetika; Sekundære analgetika; Morfin; Kodein; Acetylsalisylsyre; Paracetamol; NSAIDs; WHOs smertestige; Analgetikavalg i odontologi

Antimikrobielle midler: Levende organismer; Protister; Eukaryoter; Prokaryoter; Antibakterielle midler; Antimykotika; Antivirale midler

Sedativa/Psykofarmaka: Generell anestesi; Sedasjon; Flyktige anestetika; Lystgass; Benzodiazepiner

Psykofarmaka: Bruksområde; Psykiske lidelser; Psykofarmaka

Farmaka ved hjerte- og karsykdommer/blod:

Sykdommer i hjerte og kretsløpet; Hjertesvikt og medikamenter; Angina pectoris og medikamenter; Hypertensjon og medikamenter; Arytmi og medikamenter; Antitrombotiske og fibrinolytiske medikamenter; INR og Marevan

Andre emner: Medikamentelt indusert xerostomi; Gerontofarmakologi; Reseptlære; Bruk av Felleskatalogen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen består av forelesninger/seminarer og tar sikte på å gi et grunnlag i basale farmakologiske kunnskaper. Den omfatter både medikamenter som brukes i odontologi og medikamenter som har betydning for pasientens tannhelse.

Vurderingsformer

Fire timers skriftlig eksamen

Kontakt

Eksamensinformasjon