Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 2

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAFOR-K2
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst og vår (2. til 6. semester)

Mål og innhald

Faget innebærer pasientbehandling under veiledning av instruktørtannpleiere, instruktørtannleger, klinikkseminarer (ukentlig i 2.-5. semester), litteraturseminarer (ukentlig i 2.-5. semester) og kasuspresentasjoner (ukentlig i 6. semester).

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten ¿

 • kan anvende generell odontologisk kunnskap på et nivå som til enhver tid gjenspeiler det som har vært forelest i de fagspesifikke odontologiske fag
 • kan anvende teorier og kunnskaper fra psykologi- og pedagogikkfaget som kan overføres til den individu-elle pasient
 • innehar en sykdomsforståelse i en sosial, psykologisk og pedagogisk kontekst
 • kan anvende kunnskap om hvordan atferdsendring ofte er nødvendig for å oppnå at pasienten lærer å ta hånd om egen oral helse
 • kan introdusere pedagogiske tiltak for å øke interesse for forebyggende tannhelsearbeid i spesielle be-folkningsgrupper (sykepleiere, hjelpepleiere, førskolelærere, ungdomsskoleelever osv.)
 • kjenner pasientenes rettigheter for refusjon fra Helfo

Ferdigheter

Studenten ¿

 • kan identifisere sykdomstilstander i munnhulen, samt bittfunksjonelle avvik
 • kan anvende kliniske ferdigheter i tannpleierbehandling
 • kan kommunisere med og utføre individrettede profylaksetiltak, motivere og instruere personer på for-skjellige alders- og utviklingstrinn til sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
 • kan gjennomføre en faglig diskusjon i forbindelse med «avlevering» av ferdigbehandlet pasient
 • kan holde et foredrag for en større gruppe mennesker om forebyggende tannhelsearbeid
 • kan presentere et pasientkasus for resten av kullet

Generell kompetanse

Studenten ¿

 • erkjenner at en viktig målsetning innen individrettet forebyggende tannhelsearbeid er å gjøre folk i stand til å ta vare på og forbedre sin tannhelse
 • erkjenner at arbeidet for folkehelse er et allment interesseområde for alle aktører i helsetjenesten
 • har en kritisk holdning til litteratur og andre kilder

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen omfatter individuelt veiledet klinisk tjeneste, seminarer og utadrettet pedagogisk virksomhet.

Emnet foregår i 5 semestre, fra 3 til 5 økter per uke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Kurset er obligatorisk. Klinisk tjeneste godkjennes iht. nærmere definerte kliniske krav, tid benyttet til pasientbehandling og kvalitative pasientbehandlinger. TPBAFOR/K1, TPBAFOR/K2 og TPBAFOR/K3 må være bestått for at man skal kunne gå videre til neste semester.

Klinikk og seminar i alle studieår må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet Allmennodontologi (TPBAALM).

Uke 37 (K3) og uke 41 (K2) fellesundervisning (tverrprofesjonell læring) ved Høgskolen på Vestlandet

Vurderingsformer

Undervegsprøver blir arrangert en gang per semester i 3., 4. og 5. semester.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Emnet blir evaluert hvert 3. år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00