Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Førebyggjande tannhelsearbeid; vaksentannpleie kull 3

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAFOR-K3
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst og vår (2. til 6. semester)

Mål og innhald

Faget innebærer pasientbehandling under veiledning av instruktørtannpleiere, instruktørtannleger, klinikkseminarer (ukentlig i 2.-5. semester), litteraturseminarer (ukentlig i 2.-5. semester) og kasuspresentasjoner (ukentlig i 6. semester).

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten ¿

 • kan anvende generell odontologisk kunnskap på et nivå som til enhver tid gjenspeiler det som har vært forelest i de fagspesifikke odontologiske fag
 • kan anvende teorier og kunnskaper fra psykologi- og pedagogikkfaget som kan overføres til den individu-elle pasient
 • innehar en sykdomsforståelse i en sosial, psykologisk og pedagogisk kontekst
 • kan anvende kunnskap om hvordan atferdsendring ofte er nødvendig for å oppnå at pasienten lærer å ta hånd om egen oral helse
 • kan introdusere pedagogiske tiltak for å øke interesse for forebyggende tannhelsearbeid i spesielle be-folkningsgrupper (sykepleiere, hjelpepleiere, førskolelærere, ungdomsskoleelever osv.)
 • kjenner pasientenes rettigheter for refusjon fra Helfo

Ferdigheter

Studenten ¿

 • kan identifisere sykdomstilstander i munnhulen, samt bittfunksjonelle avvik
 • kan anvende kliniske ferdigheter i tannpleierbehandling
 • kan kommunisere med og utføre individrettede profylaksetiltak, motivere og instruere personer på for-skjellige alders- og utviklingstrinn til sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
 • kan gjennomføre en faglig diskusjon i forbindelse med «avlevering» av ferdigbehandlet pasient
 • kan holde et foredrag for en større gruppe mennesker om forebyggende tannhelsearbeid
 • kan presentere et pasientkasus for resten av kullet

Generell kompetanse

Studenten ¿

 • erkjenner at en viktig målsetning innen individrettet forebyggende tannhelsearbeid er å gjøre folk i stand til å ta vare på og forbedre sin tannhelse
 • erkjenner at arbeidet for folkehelse er et allment interesseområde for alle aktører i helsetjenesten
 • har en kritisk holdning til litteratur og andre kilder

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen omfatter individuelt veiledet klinisk tjeneste, seminarer og utadrettet pedagogisk virksomhet.

Emnet foregår i 5 semestre, fra 3 til 5 økter per uke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Kurset er obligatorisk. Klinisk tjeneste godkjennes iht. nærmere definerte kliniske krav, tid benyttet til pasientbehandling og kvalitative pasientbehandlinger. TPBAFOR/K1, TPBAFOR/K2 og TPBAFOR/K3 må være bestått for at man skal kunne gå videre til neste semester.

Klinikk og seminar i alle studieår må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet Allmennodontologi (TPBAALM).

Uke 37 (K3) og uke 41 (K2) fellesundervisning (tverrprofesjonell læring) ved Høgskolen på Vestlandet

Vurderingsformer

Undervegsprøver blir arrangert en gang per semester i 3., 4. og 5. semester.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Emnet blir evaluert hvert 3. år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Gro Stenerud: https://www.uib.no/personer/Gro.Stenerud

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00