Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Klinisk innføringskurs del I og II

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAFORI/II
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Klinisk innføringskurs tar sikte på å kvalifisere til elementær pasientbehandling. Studenten lærer prosedyrene rundt pasientbehandling, med særlig vekt på hvordan en dokumenterer sine kliniske funn i pasientjournalen; anamnese, helseskjema, intraorale undersøkelser, diagnoser, røntgenopptak og gransking. Tverrfaglige teoretisk tilnærminger til yrkesetikk, pasientrollen, behandlingsbehov og til forskrifter for pasientjournal. Introduksjon til OPUS-journal (elektronisk journalprogram) i eget kurs.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten:

 • kan redegjøre for hva som skal dokumenteres i en pasientjournal
 • kan redegjøre prinsippene for pasientkommunikasjon
 • kjenner til de mest vanlige orale sykdommer, deres diagnose og behandling
 • kjenner sin egen kompetanse for klinisk arbeid og hva som skal henvises videre

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende riktige prosedyrer for klinisk tannpleiervirksomhet (jf. Klinikkompendiet)
 • kan anvende OPUS pasientjournal
 • kan ta opp journal med generell og spesifikk anamnese, opplysninger om tannhelseatferd (kosthold/spisevaner/ munnhygiene/røyking osv.)
 • kan utføre kliniske og røntgenologiske undersøkelser av slimhinner, tenner og festeapparat
 • kan diagnostisere karies, endringer i hardvev og defekter i dentale restaureringer
 • kan utføre kliniske tester som salivatest og sensibilitetstest
 • kan ta kliniske foto, avtrykk og fremstilling til studiemodeller
 • kan informere om orale sykdommer og forebyggende tiltak for å bedre pasientens orale helse

Generell kompetanse

Studenten:

 • forholder seg til pasienten på en profesjonell måte
 • erkjenner at sykdommer i munnhulen ofte kan forebygges
 • erkjenner viktigheten av å føre en nøyaktig pasientjournal som til enhver tid er i tråd med lovverket

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen foregår i 1. og 2. semester, som seminar, laboratorieøvelser og kliniske øvelser på medstudent under veiledning av instruktørtannpleiere og instruktørtannleger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

23 timer forelesninger/seminar

8 timer demonstrasjon/studentøvelser

Både forelesninger, demonstrasjoner og studentøvelser er obligatoriske

Vurderingsformer

Skriftlig prøve del 1 og skriftlig prøve del 2

Kurset må være godkjent før studenten kan fremstilles til prøve

To skriftlige prøver må bestås før en får fortsette studiet.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert 3. år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Gro Stenerud: https://www.uib.no/personer/Gro.Stenerud

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00