Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kurs i infiltrasjonsanestesi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAINFIL
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Autumn

Mål og innhald

Emnet Infiltrasjonsanestesi gir kunnskap om lokalanestesi (infiltrasjonsanestesi) i det oro-maxillo-faciale område.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten:

Kunnskap:

 • Redegjøre for lokalanestesimidlenes farmakologi
 • Kjenne til lokalanestetika og deres bruk
 • Ha kunnskap om prinsipper for lokalanestesi i munnhulen med bakgrunn i anatomiske og fysiologiske avgrensninger
 • Kjenne til generelle medisinske tilstander med tanke på risikovurdering i forhold til lokalanestesi

Ferdigheter:

 • vise praktiske ferdigheter i bruk av overflateanestesi og infiltrasjonsanestesi i munnhulen
 • kjenne igjen og håndtere generelle og lokale komplikasjoner etter lokalanestesi i munnhulen

Generell kompetanse:

 • Være seg bevisst sine etiske holdninger slik at de kan ta hånd om og vise omsorg for sine pasienter slik helsemyndighetene krever og pasientene forventer.

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Lokalanestesi og medisinsk pasientevaluering: Forelesninger og klinisk kurs i Infiltrasjonsanestesi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Lokalanestesi og medisinsk pasientevaluering: Forelesninger og klinisk kurs i Infiltrasjonsanestesi.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk kurs bestående av 2 økter (samlet 6 timer) er obligatorisk

Vurderingsformer

2 timers skriftlig prøve

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Høst

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert 3. år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00