Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kurs i infiltrasjonsanestesi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAINFIL
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Autumn

Mål og innhald

Emnet Infiltrasjonsanestesi gir kunnskap om lokalanestesi (infiltrasjonsanestesi) i det oro-maxillo-faciale område.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten:

Kunnskap:

 • Redegjøre for lokalanestesimidlenes farmakologi
 • Kjenne til lokalanestetika og deres bruk
 • Ha kunnskap om prinsipper for lokalanestesi i munnhulen med bakgrunn i anatomiske og fysiologiske avgrensninger
 • Kjenne til generelle medisinske tilstander med tanke på risikovurdering i forhold til lokalanestesi

Ferdigheter:

 • vise praktiske ferdigheter i bruk av overflateanestesi og infiltrasjonsanestesi i munnhulen
 • kjenne igjen og håndtere generelle og lokale komplikasjoner etter lokalanestesi i munnhulen

Generell kompetanse:

 • Være seg bevisst sine etiske holdninger slik at de kan ta hånd om og vise omsorg for sine pasienter slik helsemyndighetene krever og pasientene forventer.

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Lokalanestesi og medisinsk pasientevaluering: Forelesninger og klinisk kurs i Infiltrasjonsanestesi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Lokalanestesi og medisinsk pasientevaluering: Forelesninger og klinisk kurs i Infiltrasjonsanestesi.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk kurs bestående av 2 økter (samlet 6 timer) er obligatorisk

Vurderingsformer

2 timers skriftlig prøve

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Høst

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert 3. år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på

studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Trond Inge Berge: https://www.uib.no/personer/Trond.Inge.Berge

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og

studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00