Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kariologi og endodonti

Undervisningssemester

Autumn and spring

Mål og innhald

Den teoretiske undervisningen skal gi en dypere forståelse av det orale økosystemet og dets betydning

for sykdomsutvikling og skader i tennenes hardvev. Skadenes årsak, opprinnelse, utvikling og

diagnostikk er sentrale element. Likeledes vil sykdomsaktivitet, forebyggende arbeid og reparativ

behandling være viktig for emne. Faget kariologi vil videre bidra til å øke studentenes forståelse for den

betydning som livsstil, allmennhelse, sosiale og kulturelle faktorer har når det gjelder oral helse.

Endodonti omhandler etiologi, diagnose, forebyggelse og behandling av sykdommer og skader som

involverer tannpulpa, samt følgetilstander (sequelae) av disse.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten¿

 • kan redegjøre for tannutviklingsforstyrrelser og histopatologi i forbindelse med sykdom i tannens hardvev
 • kan identifisere det orale økosystemets funksjon, herunder kostens betydning for oral helse og tannsykdommer og salivas sammensetning, funksjon og variasjon
 • kan forklare betydningen av allmenn helse, psykiske faktorer, medisinering og livsstil for oral helse/sykdom og munntørrhet i forbindelse med sykdom, medisinering, misbruk og strålebehandling, samt diagnostikk, utredning og mulighet for behandling/lindring
 • kjenner til tradisjonelle kliniske, røntgenologiske og nyere kariesdiagnostiske metoder og differensialdiagnostikk mellom ulike hardvevsskader som for eksempel karies, tannslitasje og utviklingsforstyrrelser, samt deres årsak, profylakse og mulighet for reparativ og profylaktisk behandling/lindring og komplikasjoner og følgetilstander ved kariesterapi
 • har innsikt i prinsipper og metoder for kjemisk og mekanisk plakkontroll og fluors virkningsmekanismer, fluorterapi ved forebyggende behandling og mulige negative effekter av fluor
 • kjenner til prinsipper og indikasjoner for fyllingsterapi bruk av materialer, årsaker til misfarging av tenner og mulighet for behandling og mulighet og prinsipper for estetisk tannhelse basert på etiske vurderinger
 • kan forklare anatomi, biologi, etiologi og patogenese relatert til endodontiet og det apikale periodontium
 • kjenner til endodontiske diagnoser, inngrepsformer og behandlingsprinsipper
 • kan redegjøre for nødvendige undersøkelser ved endodontisk diagnostikk og etterkontroll,
 • tolkning av funn og prognose relatert til endodontisk behandling

Ferdigheter

Studenten ..

 • kan innhente relevant sykdomshistorie og utføre kliniske, røntgenologiske og andre nødvendige undersøkelser (for eksempel salivaprøver og kostanamnese) og etterkontroll
 • kan stille adekvat diagnose og føre journal, foreta en totalvurdering av pasienten, vurdere sykdomsaktivitet og utvikling
 • kan prioritere behandlingsbehov, planlegge, og gjennomføre årsaksrettet adekvat forebyggende og ha kjennskap om kriterier for fyllingsterapi, kavitetspreparering og klinisk bruk av fyllingsmaterialer
 • kan bedømme resultat og prognose av behandling, vurdere sykdomsutvikling og innkallingsintervaller
 • kan kommunisere (informere og veilede) med pasient, tannhelse- og helsepersonell på en relevant måte, innse sin begrensning og søke nødvendig hjelp

Generell kompetanse

Studenten ¿

 • er opptatt av å ha en positiv og ansvarsbevisst holdning til å bevare det naturlige tannsett best mulig, både funksjonelt og estetisk.
 • kjenner sine faglige grenser og kan samarbeide med øvrig helsepersonell

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i kariologi og endodonti er dels fagspesifikk og dels integrert i blokkene «Allmennodontologi» på kull 3. Kunnskaper, ferdigheter og ansvarsbevisst holdning skal oppnås gjennom teoretisk undervisning (F), 24 F i kariologi og 6 F i endodonti.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen i kariologi og endodonti er dels fagspesifikk, dels integrert i blokkene «Allmennodontologi» på kull 3. Kunnskaper, ferdigheter og ansvarsbevisst holdning skal oppnås gjennom forelesninger (F), seminar og klinikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Prøve i endodonti må være bestått for å gå opp til eksamen

Vurderingsformer

2 timers skriftlig prøve i endodonti

4 timers skriftlig eksamen i kariologi

Karakterskala

A-F i kariologi

Bestått/ ikke-bestått i endodonti

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert 3. år.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på

studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og

studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen