Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjemi og biokjemi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi blir ofte kalt «den sentrale vitenskap» fordi den fletter sammen andre grener fra naturvitenskapen som astronomi, fysikk, materialteknologi, biologi og geologi. Denne sammenflettingen har blitt formet av underemner innen kjemi som belyser konsepter fra mange naturvitenskapelige grener.

Biokjemi inkluderer læren om de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen mate; det molekylære grunnlaget for liv. Biokjemi tar for seg strukturen og funksjonen av cellulære komponenter, slik som proteiner, karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og andre biomolekyler.

Kunnskaper i kjemi og biokjemi danner grunnlag for fag som fysiologi, ernæringslære, mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Dette er basalfag i tannpleierutdanningen. Det vil derfor være et overordnet mål at studentene tilegner seg en slik forståelse for fagene kjemi og biokjemi, at de kan anvende det i disse andre fagene.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om kjemisk terminologi og kjenner sentrale kjemiske prinsipper (atomer, det periodiske system, molekyler, bindinger, reaksjoner, likevekter, konsentrasjoner, pH, syre/base-likevekt, bufferegenskaper, løsningsmidler m.m.)
 • kan noen av prinsippene for hvordan grunnstoffenes egenskaper varierer med posisjonen i periodesystemet (gruppe 1 og 2, halogenene)
 • kjenner til forskjellige typer bindinger mellom atomer og mellom molekyler, og kan forklare effekten av disse på konformasjon og løselighet av stoffer
 • kjenner til og forstår begrepet kjemisk likevekt
 • har kunnskap om oppbyggingen av en eukaryot celle med hovedorganellene og de viktigste funksjonene til organellene
 • har kunnskap om prinsippene for oppbygningen av de grunnleggende egenskapene til og metabolismen av karbohydrat, protein og fett
 • har kjennskap til oppbygningen av og de grunnleggende egenskapene til nukleinsyrer og DNA

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan anvende relevant kjemisk terminologi til å beskrive kjemiske problemstillinger
 • kan sette opp enkle reaksjonslikninger, kan forklare disse og kan beregne stoffmengdene som reagerer og som dannes
 • kan benytte kunnskap om kjemisk likevekt til å forutsi konsekvenser av inngrep i likevektssystemer, inkludert syre/base- og løselighetslikevekter
 • kan forklare betydningen av et buffersystem for endringer i pH
 • kan kandidaten anvende kjemisk kunnskap på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan trekke kjemisk relevant informasjon ut av en tekst (tekster, tabeller og diagrammer fra lærebøker, oppslagsverk, aviser, tidsskrifter, reklame og internett) og forstå fagspesifikke tekster
 • har en forståelse for fagene kjemi og biokjemi slik at de kan anvende begrepsapparatet og forståelsen i emnene som kommer senere i utdanningen
 • har en generell kjemisk kompetanse som er nødvendig for ulike typer jobber som tannpleier i privat og offentlig virksomhet
 • kan utveksle kjemisk forståelse og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, seminar og praktiske kurs og testar, totalt rundt 50 timar. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurs og undervisningsseminar er obligatorisk. Studentane skal føre to kursjournalar og gjennomføre tre prøver i løpet av emnet, sjå under «Vurderingsformer».

Vurderingsformer

Studentane vil vurderast ut frå ei mappe som inneheld to kursjournaler og tre prøver. Kursjournalane og prøvene er fordelt utover i semesteret. Innhaldet i mappa vil bli vurdert som ein heilskap.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Niels Aarsæther, https://uib.no/personer/Niels.Aarsæther

Eksamensinformasjon