Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjeveortopedi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Kjeveortopedi omfatter læren om vekst av hode, ansikt og kjever, om funksjon og utvikling av tannsettet, om undersøkelse og diagnostisering av vekst-, okklusjons- og erupsjonsavvik og hvordan en kan forebygge og behandle slike avvik.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten:

Kunnskap

 • redegjøre for normal og avvikende kraniofacial vekst, okklusjonsutvikling og erupsjon
 • redegjøre for vekst-, okklusjons- og erupsjonsavvik hos individ på ulike alderstrinn
 • identifisere behov (ikke behov) og tidspunkt for kjeveortopedisk behandling
 • angi trygdeytelser i forbindelse med kjeveortopedisk behandling
 • forklare hva tannregulering innebærer, om risikofaktorer og skadevirkninger ved kjeveortopedisk be-handling
 • redegjøre for prinsippene for virkningen av kjeveortopedisk apparatur, om stabilitet etter kjeveortope-disk behandling og vedlikehold av retensjonsapparatur

Ferdigheter

 • identifisere og diagnostisere erupsjons- og okklusjonsavvik på ulike alderstrinn
 • evaluere tidspunkt og gi begrunnelse for henvisning av pasienter til kjeveortopedisk behandling
 • informere pasienter og foresatte om behov (ikke behov) for kjeveortopedisk behandling, når den bør igangsettes, om hva behandlingen innebærer og om dens risikofaktorer
 • henvise avvik med behandlingsbehov til tannlege eller spesialist i kjeveortopedi og kommunisere og samarbeide med denne særlig om profylaksetiltak under behandlingen
 • informere pasienter om trygdeytelser i forbindelse med kjeveortopedisk behandling
 • motivere pasienter til å bryte vaner (uvaner) som har negativ effekt på okklusjonen og dermed fore-bygge utvikling av malokklusjoner
 • planlegge å utføre profylaksetiltak for pasienter som skal gjennomgå behandling med reguleringsap-paratur i samarbeid med kjeveortopeder

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst sin profesjon og ansvar når det gjelder forebygging og behandling av avvikende vekst-, okklusjons- og tannerupsjon, samt kjeveortopedisk behov og behandling hos voksne

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningen inngår 15 forelesninger, kliniske seminar og klinikktjeneste (17 x 3,45 timer).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen holdes som forelesninger, seminar, og klinikk tjenester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Kliniske seminar og klinikk

Vurderingsformer

2 timers skriftlig prøve

Krav som må være oppfylt før studenten kan avlegge skriftlig prøve i emnet:

1. Godkjent klinikk med mengdekrav:

- Minimum antall journalopptak 10

- Minimum antall kontrollpasienter 10

2. Midtveisevalueringstest ¿ 1 time

3. Godkjent vurdering av klinisk tjeneste inkludert holdninger/skikkethet, kliniske ferdigheter og kunn-skaper

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf. 55 58 60 00

Eksamensinformasjon