Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjeveortopedi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAKJE
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Kjeveortopedi omfatter læren om vekst av hode, ansikt og kjever, om funksjon og utvikling av tannsettet, om undersøkelse og diagnostisering av vekst-, okklusjons- og erupsjonsavvik og hvordan en kan forebygge og behandle slike avvik.

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten:

Kunnskap

 • redegjøre for normal og avvikende kraniofacial vekst, okklusjonsutvikling og erupsjon
 • redegjøre for vekst-, okklusjons- og erupsjonsavvik hos individ på ulike alderstrinn
 • identifisere behov (ikke behov) og tidspunkt for kjeveortopedisk behandling
 • angi trygdeytelser i forbindelse med kjeveortopedisk behandling
 • forklare hva tannregulering innebærer, om risikofaktorer og skadevirkninger ved kjeveortopedisk be-handling
 • redegjøre for prinsippene for virkningen av kjeveortopedisk apparatur, om stabilitet etter kjeveortope-disk behandling og vedlikehold av retensjonsapparatur

Ferdigheter

 • identifisere og diagnostisere erupsjons- og okklusjonsavvik på ulike alderstrinn
 • evaluere tidspunkt og gi begrunnelse for henvisning av pasienter til kjeveortopedisk behandling
 • informere pasienter og foresatte om behov (ikke behov) for kjeveortopedisk behandling, når den bør igangsettes, om hva behandlingen innebærer og om dens risikofaktorer
 • henvise avvik med behandlingsbehov til tannlege eller spesialist i kjeveortopedi og kommunisere og samarbeide med denne særlig om profylaksetiltak under behandlingen
 • informere pasienter om trygdeytelser i forbindelse med kjeveortopedisk behandling
 • motivere pasienter til å bryte vaner (uvaner) som har negativ effekt på okklusjonen og dermed fore-bygge utvikling av malokklusjoner
 • planlegge å utføre profylaksetiltak for pasienter som skal gjennomgå behandling med reguleringsap-paratur i samarbeid med kjeveortopeder

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst sin profesjon og ansvar når det gjelder forebygging og behandling av avvikende vekst-, okklusjons- og tannerupsjon, samt kjeveortopedisk behov og behandling hos voksne

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningen inngår 15 forelesninger, kliniske seminar og klinikktjeneste (17 x 3,45 timer).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen holdes som forelesninger, seminar, og klinikk tjenester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Kliniske seminar og klinikk

Vurderingsformer

2 timers skriftlig prøve

Krav som må være oppfylt før studenten kan avlegge skriftlig prøve i emnet:

1. Godkjent klinikk med mengdekrav:

- Minimum antall journalopptak 10

- Minimum antall kontrollpasienter 10

2. Midtveisevalueringstest ¿ 1 time

3. Godkjent vurdering av klinisk tjeneste inkludert holdninger/skikkethet, kliniske ferdigheter og kunn-skaper

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf. 55 58 60 00