Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjeve- og slimhinnelidelser

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Faget kjeve- og slimhinnelidelser omfatter sykdommer, smerter, misdannelser og skader i det oro-maxillo-faciale området og er inndelt i følgende emner: sykdommer i munnslimhinnen, sykdommer i kjevene, lokalanestesi (infiltrasjonsanestesi)

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten:

Kunnskap

 • Redegjøre for munnhulens og ansiktets normalanatomi med vanlig forekommende varianter
 • Ha innsikt i akutte og kroniske sykdomstilstander, skader og medfødte/ervervede defekter i munnhule, kjever og ansikt.
 • Kjenne til de vanligste oralkirurgiske vurderinger og problemstillinger/ operasjonsmetoder innen dentoalveolær kirurgi
 • Redegjøre for vanlige postoperative komplikasjoner og behandling av disse
 • Kjenne til kirurgiske aseptikk/hygiene- prinsipper og praktisk utførelse
 • Ha kunnskap om tilstander og komplikasjoner etter behandling av kreft i munnhulen
 • Forklare hvilken funksjon oral patologi har i forhold til kjeve- og slimhinnelidelser
 • Kjenne til patologisk terminologi slik at et biopsisvar fra patolog blir forståelig
 • Ha kunnskap om det histologiske bildet av de mest vanlige sykdommer i kjever og munnslimhinne

Ferdigheter

 • ta opp anamnese
 • foreta ekstra- og intraoral klinisk undersøkelse
 • stille foreløpige diagnoser
 • vurdere indikasjon for røntgenundersøkelse
 • vurdere henvisning til tannlege/spesialist
 • følge opp pasienter som har fått behandling for sykdommer, skader og misdannelser i det oromaxillo-faciale området.
 • bedømme pasientens helsetilstand spesielt med tanke på risikovurdering i forhold til
 • diagnostisering av orale lidelser og vanlige behandlingsformer hos tannpleier

Generell kompetanse

 • være seg bevisst sine etiske holdninger slik at de kan ta hånd om og vise omsorg for sine pasienter slik helsemyndighetene krever og pasientene forventer.

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Klinisk undervisning, tverrfaglige integrerte forelesninger.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Klinisk undervisning, tverrfaglige integrerte forelesninger.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon