Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Odontologiske biomaterialer

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Odontologiske biomaterialer omhandler materialene som benyttes i tannhelsevirksomhet (odontologiske biomaterialer, dentalmaterialer). Fagfeltet omfatter beskrivelser av de enkelte materialtyper og hvordan de behandles. Biologiske og kliniske aspekter, samt formelle aspekter knyttet til materialene inngår.

Læringsutbyte

Etter gjennomført studium kan studenten:

Kunnskaper:

 • forklare oppbygning, sammensetning, reaksjonsmåter og egenskaper til aktuelle grupper av biomaterialer for:

  • permanente og temporære tannrestaureringsmaterialer for direkte og indirekte teknikker
  • materialer til forebygging av tannsykdom og andre tannskader
  • øvrige materialer brukt i odontologisk praksis
 • definere prosedyrer for materialbehandling
 • kjenne til regulatoriske/lovmessige forhold som berører valg og bruk av biomaterialer
 • gjenkjenne potensielle biologiske og kliniske virkninger

Ferdigheter:

 • foreta kritiske materialvalg basert på kunnskap om egenskaper og informasjon fra produsenter og fra produsentuavhengige informasjonskilder
 • vurdere aktuelle materialer og ta adekvate hensyn til tilstedeværende biomaterialer ved behandling av pasienter
 • vurdere eventuelle avvikende reaksjoner på materialer
 • behandle aktuelle odontologiske biomaterialer på en adekvat måte

Generell kompetanse:

 • kommunisere til befolkningen og svare på spørsmål relatert til odontologiske materialer
 • ha forståelse for at fagets hurtige endringer nødvendiggjør en kontinuerlig oppdatering av kunnskaper og ferdigheter, samt måter for å oppnå dette

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis som 12 forelesninger, 2 seminarer og 1 demonstrasjon (Totalt 15 timer).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis som forelesninger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltakelse på 2 seminarer og 1 demonstrasjon

Vurderingsformer

2 timers skriftlig prøve

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon